cau hoi rung chuong vang lop 5

Upload: HahongCam.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1010|Tải về: 10

CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG HSG NĂM HỌC 2009 - 2010 KHỐI LỚP 5Happy new yearHội thi rung chuông vàng cấp huyệnNăm học : 2009 - 201010987654321Câu hỏi 1 : Tỉnh Bình Phước có bao nhiêu huyện thị ?CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG A - 7 huyện thịB – 10 huyeän thòC - 12 huyện thị B – 10 huyeän thò10987654321Câu hỏi

CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG HSG NĂM HỌC 2009 - 2010
KHỐI LỚP 5
Happy new year
Hội thi rung chuông vàng cấp huyện
Năm học : 2009 - 2010
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 1 :
Tỉnh Bình Phước có bao nhiêu huyện thị ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - 7 huyện thị
B – 10 huyeän thò
C - 12 huyện thị
B – 10 huyeän thò
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 9 :
Người anh hùng nhỏ tuổi được tặng 2 huân chương là ai ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - Vừ A Dính
B - Dương Văn Nội
C - Hồ Văn Mênh
B - Dương Văn Nội
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 2 :
Tỉnh Bình Phước được tái thành lập từ ngày
tháng năm nào?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - 30 - 01 - 1970
B – 06 – 01 - 1974
C - 01- 01- 1997
C - 01- 01- 1997
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 3 :
Căn cứ nào của huyện Lộc Ninh là nơi nhận
lệnh của Trung ương Đảng đổi tên chiến dịch
Giải phóng Sài Gòn là chiến dịch Hồ Chí Minh ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - căn cứ Tà Thiết
B - căn cứ Nưả Lon
C - căn cứ Việt Bắc
A - căn cứ Tà Thiết
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 4 :
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
B - Bình Long ( 6 / 1 / 1974 )
C - Đồng Nai ( 6 / 1 / 1974 )
Tỉnh (thị) ở miền Nam được giải phóng sớm nhất là tỉnh (thị) nào ? Giải phóng vào ngày tháng năm nào ?
A- Phước Long ( 6/1/1974 )
A- Phước Long ( 6 / 1 / 1974 )
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 5 :
Tỉnh Bình Phước có bao nhiêu mẹ Việt
Nam Anh Hùng ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - 12
B – 15
C - 19
C - 19
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 7 :
Xã nào tiếp giáp với 3 huyện thị của
Tỉnh Bình Phước?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - xã Bom Bo
B - xã Nghĩa Trung
C - xã Thống Nhất
B - xã Nghĩa Trung
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 8 :
Người anh hùng nhỏ tuổi 3 lần được phong
Tặng danh hiệu dũng sĩ diệt Mĩ quê ở Đông
Nam Bộ là ai ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - Vừ A Dính
B - Dương Văn Nội
C - Hồ Văn Mênh
C - Hồ Văn Mênh
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 6 :
Tỉnh Bình Phước có bao nhiêu xã huyện thị
được phong tặng danh hiệu lực lượng vũ trang ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - 5
B – 10
C - 12
A - 5
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 10 :
Vừ A Dính là người dân tộc gì ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - Nùng
B - Hmông
C - Tày
B - Hmông
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 11 :
Kim Đồng là người dân tộc gì ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - Nùng
B - Hmông
C - Tày
A - Nùng
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 12 :
Kim Đồng bị trúng đạn và hi sinh tại đâu ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - núi Bạch Mã
B - núi Everet
C - núi Lê Nin
C - núi Lê Nin
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 13 :
Lý Tự Trọng quê ở đâu ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - huyện Đức Thọ , tỉnh Hà Tĩnh
B – huyeän Cuû Chi , tænh Soâng Beù
C - huyện Di Linh , tỉnh Lâm Đồng
A - huyện Đức Thọ , tỉnh Hà Tĩnh
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 14 :
Lúc đi học ở nước ngoài , Lý Tự Trọng
ở lứa tuổi nào ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - 10 , 11
B – 11 , 12
C - 12 , 13
B – 11 , 12
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 15 :
Lý Tự Trọng hi sinh năm bao nhiêu tuổi ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - 15 tuổi
B - 17 tuổi
C - 20 tuổi
B - 17 tuổi
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 16 :
Lý Tự Trọng hi sinh vào ngày tháng năm nào ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - 21 - 11 - 1931
B – 03 – 11 - 1931
C - 04 - 11 1931
A - 21 - 11 - 1931
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 17 :
Lý Tự Trọng bị địch bắt vào thời gian nào ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
C - Trong cuộc mít tin kỷ niệm 10 năm giải phóng Yên Bái
C - Trong cuộc mít tin kỷ niệm 10 năm giải phóng Yên Bái
B - Trong cuộc mít tin kỷ niệm 10 năm giải phóng Lạng Sơn
A - Trong cuộc mít tin kỷ niệm 10 năm giải phóng Cao Bằng
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 18 :
Hồ Văn Mênh quê ở đâu ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - Bình Dương
B - TP Hồ Chí Minh
C - Đà Nẵng
A - Bình Dương
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 19 :
Người đã lấy thân mình cứu các em nhỏ
trong bom giặc Mĩ là ai ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - Nguyễn Bá Ngọc
B – Noâng Vaên Deành
C - Hồ Văn Mênh
A - Nguyễn Bá Ngọc
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 20 :
Bác Hồ căn dặn 5 điều Bác Hồ dạy vào dịp nào ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - Kỷ niệm 20 ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh
B – Kyû nieäm 25 naêm ngaøy thaønh laäp Ñoäi Nhi Ñoàng cöùu quoác
C - Kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
A - Kỷ niệm 20 ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 21 :
Ngày thành lập Đội là ngày nào ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - 15 - 05 - 1941
B – 15 – 05 - 1942
C - 15 - 05 - 1943
A - 15 - 05 - 1941
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 22 :
Đội Thiếu niên Tiền phong miền Nam Việt Nam được thành lập với phong trào gì ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - Việc nhỏ chí lớn , chống Mĩ cứu nước
B – Dieät giaëc ñoùi , giaëc doát
C - Thi đua yêu nước
A - Việc nhỏ chí lớn , chống Mĩ cứu nước
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 23 :
Miền Đông Nam Bộ gồm có mấy tỉnh
( thành phố ) ? Đó là những tỉnh
(thành phố ) nào ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
Miền Đông Nam Bộ gồm có 7 tỉnh
( thành phố ) . Đó là các tỉnh : Bình Phước ,
Bình Dương , Tây Ninh , Đồng Nai , TP HCM ,
BàRịa - Vũng Tàu , Bình Thuận
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 24 :
Trong 7 tỉnh Miền Đông Nam Bộ , tỉnh nào có căn cứ Trung ương Đảng Miền Nam ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - Bình Thuận
B - Đồng Nai
C - Tây Ninh
C - Tây Ninh
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 25 :
Đồng Đăng thuộc địa danh tỉnh nào ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - Cao Bằng
B - Lạng Sơn
C - Bắc cạn
B - Lạng Sơn
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 27 :
Quần đảo Hoàng Sa thuộc tỉnh
( thành phố ) nào ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - Nha Trang
B - Khánh Hòa
C - Đà Nẵng
C - Đà Nẵng
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 26 :
Người đứng đầu chính phủ nước ta gọi là gì ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - thủ tướng
B - chủ tịch nước
C - Tổng bí thư TU Đảng
A - thủ tướng
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 28 :
Quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh
( thành phố ) nào ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - Nha Trang
B - Khánh Hòa
C - Đà Nẵng
B - Khánh Hòa
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 29 :
Nước ta mang tên nước CHXHCNVN
vào năm nào ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - 1976
B – 1980
C - 1982
A - 1976
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 30 :
Nước ta có bao nhiêu danh nhân được
công nhận là danh nhân văn hóa thế giới?
Đó là những ai ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
Nước ta có 3 danh nhân được công
nhận là danh nhân văn hóa thế giới.
Đó là Nguyễn Trãi , Nguyễn Du và
chủTịch Hồ Chí Minh.
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 31 :
Ông là một danh nhân văn hóa ở miền Đông
Nam Bộ , đức cao vọng trọng , nhiều học trò giỏi , khi mất được tôn là Gia Định sử
Sùng Đức . Ông là ai ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - Trần Quốc Tuấn
B - Trần Quốc Toản
C - Võ Trường Toản
C - Võ Trường Toản
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 34 :
Danh hiệu cao quý nhất mà nhà nước trao tặng cho tổ chức Đội là gì ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - huân chương lao động
B - huân chương kháng chiến
C - huân chương sao vàng
C - huân chương sao vàng
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 35 :
Năm 1967 , đoàn dũng sĩ miền Nam ra thăm Bác ,
ai là đại biểu nhỏ tuổi nhất ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - Nguyễn Bá Ngọc
B - Hồ Văn Mênh
C - Nông Văn Dềnh
B - Hồ Văn Mênh
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 32 :
Nước ta có bao nhiêu di sản được công nhận là di sản văn hóa thế giới . Đó là những di sản nào ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
Nước ta có 7 di sản được công nhận là di sản văn hóa thế giới . Các di sản đó là : Vịnh Hạ Long , động phong Nha - Kẻ Bàng , khu di tích cung đình Huế , phố cổ Hội An , khu di tích Mỹ Sơn , hát quan họ , ca trù , nhã nhạc cung đình Huế , cồng chiên Tây Nguyên ?
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 36 :
Thiếu niên đầu tiên được nhà nước trao tặng huân chương kháng chiến hạng hai và anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân là ai ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - Cơ - ba - cơ - lơ
B -Hồ Văn Mênh
C - Dương Văn Nội
A - Cơ - ba - cơ - lơ
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 37 :
Trong luật bảo vệ và chăm sóc trẻ em , trẻ em
có mấy quyền và nghĩa vụ ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - 7 quyền , 6 nghĩa vụ
B - 6 quyền , 7 nghĩa vụ
C - 8 quyền , 7 nghĩa vụ
A - 7 quyền , 6 nghĩa vụ
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 33 :
Điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong do ai
ban hành ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - Ban chấp hành trung ương Đoàn
B - Ban chấp hành trung ương Đảng
C - Ban chấp hành Đội
A - Ban chấp hành trung ương Đoàn
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 38 :
Bộ luật Hồng Đức ra đời vào đời vua nào ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - Lê Thánh Tông ( Hậu Lê )
B - Lê Nhân Tông ( Hậu Lê )
C - Lê Thái Tông ( Hậu Lê )
A - Lê Thánh Tông ( Hậu Lê )
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 39 :
Bộ luật hoàn chỉnh đầu tiên của nước ta là bộ luật nào ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - Bộ luật Gia Long
B - Bộ luật Hồng Đức
C - Bộ luật
B - Bộ luật Hồng Đức
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 40 :
Điều luật con gái được chia tài sản bình đẳng
như con trai được ban hành từ đời vua nào ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - Lê Nhân Tông
B - Lê Thái Tông
C - Lê Thánh Tông
C - Lê Thánh Tông
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 41 :
Nơi có vựa lúa lớn nhất nước ta là ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - đồng bằng sông Cửu Long
B - đồng bằng Bắc Bộ
C - đồng bằng sông Hồng
A - đồng bằng sông Cửu Long
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 42 :
Công trình nào được xem là thành tựu đặc sắc
nhất của người dân Âu Lạc?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - Thành Thăng Long
B - Kinh thành Huế
C - Thành Cổ Loa
C - Thành Cổ Loa
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 43 :
Mắt ta có thể nhìn thấy vật là nhờ ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - Màu sắc
B - Ánh sáng
C - Kích thước
B - Ánh sáng
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 44 :
Vị vua đầu tiên xây dựng kinh thành Thăng Long là vị vua nào ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - Lý Thái Tổ
B - Lý Huệ Tông
C - Lý Duệ Tông
A - Lý Thái Tổ
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 45 :
Trong không khí , khí ni-tơ gấp bao nhiêu lần khí ô-xi ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - 2 lần
B – 3 laàn
C - 4 lần
C - 4 lần
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 46 :
Sản phẩm nào làm nguyên liệu cho ngành công nghiệp ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - Thủy sản
B - Khoáng sản
C - Lâm sản
B - Khoáng sản
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 47 :
Khi ta nung vôi sống trong nhiệt độ cao kết quả sẽ tạo ra gì ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - Vôi sống và khí các - bô - níc
B - Vôi Sống và khí ô - xi
C - Vôi sống và khí ni - tơ
A - Vôi sống và khí các - bô - níc
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 48 :
Cuộc khởi nghĩa phát động vào mùa xuân năm 40 trên sông Hát để đền nợ nước , trả thù nhà là cuộc khởi nghĩa nào ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - khởi nghĩa Lâm Sơn
B - khởi nghĩa Hai Bà Trưng
C - khởi nghĩa Yên Bái
B - khởi nghĩa Hai Bà Trưng
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 49 :
Đem cát và nước trộn với nhau rồi nung nóng thì nó có bị biến đổi không?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
Không
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 50 :
Vị tướng thời Trần đã lãnh đạo quân dân đánh thắng 3 lần quân Mông - Nguyên là ai ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - Trần Quốc Tuấn
B - Trần Quốc Toản
C - Trần Hưng Đạo
C - Trần Hưng Đạo
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 51 :
Từ thế kỉ XIX trở về trước thì xã hội Việt Nam có hai thành phần chủ yếu đó là hai thành phần nào ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - Phong kiến và nông dân
B - Địa chủ và phong kiến
C - Cả a và b đều sai
A - Phong kiến và nông dân
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 52 :
Vịnh nào ở nước ta có nhiều đảo nhất ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - Vịnh Hạ Long
B - Vịnh Bắc Bộ
C - Vịnh Nha Trang
B - Vịnh Bắc Bộ
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 53 :
Điện biên phủ trước đây ở tỉnh Lai Châu . Từ sau tháng 11-2003 thì đã tách ra thuộc hai tỉnh nào ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - Lạng Sơn và Điện Biên
B - Cao Bằng và Điện Biên
C - Lai Châu và Điện Biên
C - Lai Châu và Điện Biên
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 54 :
Triều đình nhà Nguyễn có thái độ thế nào trước cuộc xâm lược của thực dân Pháp
( năm 1862 ) ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - Nhượng bộ , không kiên quyết chiến đấu bảo vệ đất nước
B - Kiên Quyết bảo vệ đất nước
C - Cả a và b đều sai
A - Nhượng bộ , không kiên quyết chiến đấu bảo vệ đất nước
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 55 :
Việc nghĩa quân và dân chúng suy tôn Trương Định làm "Bình Tây đại nguyên soái " có tác dụng như thế nào?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
Đã cổ vũ , động viên Trương Định quyết tâm đánh giặc
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 56 :
Triều đình Huế kí hòa ước công nhận quyền đô hộ của thực dân Pháp trên toàn bộ nước ta vào năm nào ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - 1888
B - 1884
C - 1880
B - 1884
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 57 :
Phong trào Đông Du khởi xướng vào năm nào ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - 1905
B - 1906
C - 1907
A - 1905
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 58 :
Phong trào Đông Du do ai lãnh đạo ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - Phan Bội Châu
B - Nguyễn Trường Tộ
C - Trần Quốc Tuấn
A - Phan Bội Châu
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 59 :
Mục đích đi ra nước ngoài của Nguyễn Tất Thành là gì ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
Để tìm con đường cứu nước thích hợp
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 60 :
Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước vào ngày tháng năm nào ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - 5-6-1992
B - 5-6-1991
C - 5-6-1990
B - 5-6-1991
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 61 :
Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước trên con tàu nào ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - La - tu - sơ Tờ - rê - vin
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 62 :
Buổi lễ Tuyên ngôn độc lập bắt đầu vào lúc mấy giờ ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - 14 giờ 25 phút
B - 14 giờ 10 phút
C - Đúng 14 giờ
C - Đúng 14 giờ
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 63 :
Phong trào Cần Vương bắt đầu vào năm nào ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - 1885
B - 1886
C - 1887
A - 1885
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 64 :
Cuộc phản công ở kinh thành Huế do ai lãnh đạo ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - Trần Quốc Tuấn
B - Trần Quốc Toản
C - Tôn Thất Thuyết
C - Tôn Thất Thuyết
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 65 :
Phong trào Đông Du tan rã vào năm nào ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - 1911
B - 1910
C - 1909
C - 1909
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 66 :
Nguyễn Tất Thành sinh vào ngày tháng năm nào ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - 19 - 5 - 1889
B - 19 - 5 - 1890
C - 19 - 5 - 1891
B - 19 - 5 - 1890
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 67 :
Ngày nào được chọn làm ngày kỉ niệm thành lập Đảng ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - 3 - 2
B - 3 - 4
C - 3 - 5
A - 3 - 2
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 68 :
Thực dân Pháp đánh vào Gia Định năm nào ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - 1858
B - 1859
C - 1860
B - 1859
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 69 :
Nhà Nguyễn nhường 3 tỉnh miền Đông Nam Kì cho thực dân Pháp năm nào ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - 1860
B - 1861
C - 1862
C - 1862
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 70 :
Nơi hẹp nhất của nước ta là nơi nào ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - Đồng Hới
B - Quảng Bình
C - Lai Châu
A - Đồng Hới
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 71 :
Nơi hẹp nhất của nước ta dài bao nhiêu km ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - 52 km
B - 51 km
C - 50 km
C - 50 km
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 72:
Đất chiếm diện tích hơn cả ở nước ta là loại đất nào ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - Phù Sa
B - Phe - ra - lít
C - Cả a và b đều đúng
C - Cả a và b đều đúng
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 73 :
Nước ta có bao nhiêu dân tộc ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - 53
B - 54
C - 55
B - 54
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 74 :
Dân tộc nào có số dân đông nhất nước ta ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - Hmông
B - Nùng
C - Kinh
C - Kinh
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 75:
Đỉnh Ê - vơ - rét thuộc dãy núi nào ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - Hoàng Liên Sơn
B - Trường Sơn
C - Hi - ma - lay - a
C - Hi - ma - lay - a
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 76 :
Châu Á tiếp giáp với châu lục nào ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - Châu Âu và Châu Phi
B - Châu Phi
C - Châu Mĩ
A - Châu Âu và Châu Phi
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 77 :
Nhôm được sản xuất từ gì ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - Đá vôi
B - Quặng nhôm
C - Đất sét
B - Quặng Nhôm
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 78 :
Xi măng được làm từ gì ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - Đất sét
B - Đá vôi và một số chất khác
C - Cả a và b đều đúng
C - Cả a và b đều đúng
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 79 :
Thủy tinh được làm từ gì ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - Cát trắng và một số chất khác
B - Cát trắng
C - Đất sét
A - Cát trắng và một số chất khác
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 80 :
Cao su nhân tạo thường được chế biến từ gì ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - Cát trắng
B - Đất sét , đá vôi và một số chất khác
C - Than đá
B - Đất sét , đá vôi và một số chất khác
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 81 :
Chất dẻo được làm ra từ gì ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - Đất sét
B - Đá vôi
C - Cả a và b đều sai
C - Cả a và b đều sai
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 82 :
Em bé nằm trong bụng mẹ được gọi là gì ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - Phôi
B - Bào thai
C - Hợp tử
B - Bào thai
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 83 :
Quá trình trứng kết hợp với tinh trùng được gọi là gì ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - Hợp tử
B - Phôi
C - Sự thụ tinh
C - Sự thụ tinh
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 84 :
Bệnh nào do một loại vi rút gây ra và lây truyền do muỗi vằn ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - Sốt rét
B - Viêm não
C - Sốt xuất huyết
C - Sốt xuất huyết
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 85 :
Thực dân Pháp nổ súng , mở đầu cuộc xâm lược nước ta vào ngày tháng năm nào ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - 1 - 9 - 1858
B - 1 - 9 - 1860
C - 1 - 9 - 1862
A - 1 - 9 - 1858
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 86 :
Nguyễn Trường Tộ được sang Pháp năm nào ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - 1862
B - 1861
C - 1860
C - 1860
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 87 :
Phan Bội Châu sinh năm nào ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - 1890
B - 1867
C - 1850
B - 1867
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 88 :
Phong trào Đông Du đưa thanh niên Việt Nam sang nước nào học ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - Trung Quốc
B - Xiêm
C - Nhật
C - Nhật
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 89 :
Nước ta có khí hậu khác biệt giữa miền Bắc và miền Nam với ranh giới là dãy núi nào?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - Trường Sơn
B - Hoàng Liên Sơn
C - Bạch Mã
C - Bạch Mã
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 90 :
Loại cây được trồng nhiều nhất ở nước ta là loại cây nào?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - Lúa mì
B - Cao su
C - Hồ tiêu
A - Lúa mì
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 91 :
Ở nước ta dân cư tập trung đông đúc nhất ở đâu ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - Vùng núi và cao nguyên
B - Đồng bằng , ven biển
C - Cả a và b đều sai
B - Đồng bằng , ven biển
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 92 :
Ngành sản xuất chính trong nông nghiệp ở nước ta là ngành nào ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - Chăn nuôi
B - Mua bán
C - Trồng trọt
C - Trồng trọt
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 93 :
Loại hình vận tải nào có vai trò quan trọng nhất trong việc chuyên chở hàng hóa ở nước ta ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - Đường biển
B - Đường hàng không
C - Đường ô tô
C - Đường ô tô
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 94 :
Đường quốc lộ nào dài nhất nước ta ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - 1A
B - 14
C - Cả a và b đều sai
A - 1A
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 95 :
Nơi nào có hoạt động thương mại phát triển nhất nước ta ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - TP Hồ Chí Minh
B - Hà Nội
C - TP Hồ Chí Minh và Hà Nội
A - TP Hồ Chí Minh
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 96 :
Khi một em bé mới sinh , dựa vào cơ quan nào để biết được đó là bé trai hay bé gái ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - Cơ quan tuần hoàn
B - Cơ quan hô hấp
C - Cơ quan sinh dục
C - Cơ quan sinh dục
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 97 :
Bệnh sốt rét do muỗi nào truyền bệnh ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - Muỗi vằn
B - Muỗi a-nô-phen
C - Cả a và b đều đúng
B - Muỗi a-nô-phen
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 98 :
HIV không lây qua đường nào ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - Tiếp xúc thông thường
B - Đường máu
C - Đường tình dục
A - Tiếp xúc thông thường
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 99 :
Để làm đường ray xe lửa người ta sử dụng vật liệu nào ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - Gang
B - Sắt
C - Thép
C - Thép
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 100 :
Để dệt vải may quần áo người ta sử dụng vật liệu nào ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - Tơ sợi
B - Nhựa
C - Cả a và b đều đúng
A - Tơ sợi
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 101 :
Các đồ dùng bằng nhựa được làm ra từ đâu ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - Chất dẻo
B - Than đá
C - Đá vôi
A - Chất dẻo
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 102 :
Ta nên đối xử với ngưòi nhiễm HIV như thế nào ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - Xa lánh họ
B - Không quan tâm tới họ
C - Quan tâm giúp đỡ họ
C - Quan tâm , giúp đỡ họ
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 103 :
Tuổi dậy thì ở con gái là tuổi nào ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - Từ 9 ? 14
B - Từ 10 ? 15
C - Từ 13 ? 17
B - Từ 10 ? 15
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 104 :
Gạch , ngói , thuỷ tinh có tính chất chung là gì ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - Dễ vỡ
B - Khó vỡ
C - Cứng
A - Dễ vỡ
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 105 :
Trạng Lợn là ai ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - Đinh Bộ Lĩnh
B - Nguyễn Nghêu Tư
B - Nguyễn Nghêu Tư
C - Nguyễn Trãi
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 106 :
Vạn Thắng Vương là ai ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - Đinh Bộ Lĩnh
B - Nguyễn Nghêu Tư
C - Nguyễn Trãi
A - Đinh Bộ Lĩnh
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 107 :
Cuộc khởi nghĩa Bà Triệu diễn ra vào năm nào ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - 246
B - 247
C - 248
C - 248
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 108 :
Sách toán Đại thành toán pháp do ai sáng tác ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - Đinh Bộ Lĩnh
B - Lương Thế Vinh
C - Cả a và b đều sai
B - Lương Thế Vinh
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 109 :
Nhà Trần thành lập vào năm nào ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - 1224
B - 1225
C - 1226
C - 1226
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 110 :
Năm 1468 ai lên ngôi hoàng đế ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - Lê Thánh Tông
B - Lê Nhân Tông
C - Lê Thái Tổ
C - Lê Thái Tổ
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 111 :
Hiệu của Nguyễn Trãi là gì ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - Vạn Thắng Vương
B - Úp Trai
C - Trạng Lợn
B - Úp Trai
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 112 :
Đời vua nhà Nguyễn kết thúc vào năm nào ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - 1945
B - 1944
C - 1943
A - 1945
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 113 :
Bác Hồ lấy tên Nguyễn Ái Quốc vào
năm nào?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - 1942
B - 1941
C - 1940
B - 1941
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 114 :
Châu nào trên thế giới có nhiều đảo nhất ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - Châu Nam Cực
B - Châu Mĩ
C - Châu Đại Dương
C - Châu Đại Dương
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 115 :
Thủ đô của nước Áo là thủ đô nào?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - Bin
B - Viêng - chăn
C - Hà Nội
A - Bin
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 116 :
Đây là nơi chi bộ Đảng đầu tiên ở miền Đông Nam Bộ được thành lập?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - Làng Ba
B - Bình Thuận
C - Tây Ninh
A - Làng Ba
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 117 :
Ngày kỉ niệm Xô viết Nghệ - Tĩnh là
ngày nào?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - 12 - 10
B - 12 - 9
C - 12 - 8
B - 12 - 9
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 118 :
Nhật đảo chính Pháp , giành quyền đô hộ nước ta vào tháng năm nào ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - 3 - 1943
B - 3 - 1944
C - 3 - 1945
C - 3 - 1945
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 119 :
Quân ta nổ súng mở màn chiến dịch điện biên phủ vào ngày tháng năm nào ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - 13 - 3 - 1944
B - 13 - 3 - 1954
C - 13 - 3 - 1964
B - 13 - 3 - 1954
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 120 :
Ông là nhà sử học đã đỗ tiến sĩ năm 1442 , ông là ai ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - Nguyễn Trãi
B - Nguyễn Du
C - Ngô Sĩ Liên
C - Ngô Sĩ Liên
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 121 :
Ai là người soạn ra cuốn sách Đại việt sử kí toàn thư?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - Nguyễn Trãi
B - Nguyễn Du
C - Ngô Sĩ Liên
C - Ngô Sĩ Liên
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 122 :
Mĩ - Diệm đã ra đạo luật 10/59 vào tháng năm nào ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - 5 - 1959
B - 5 - 1960
C - 5 - 1961
A - 5 - 1959
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 124 :
Cuộc khởi nghĩa nào diễn ra vào cuối thế kỉ IX ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - Bà Triệu
B - Hai Bà Trưng
C - Yên Thế
C - Yên Thế
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 125 :
Trong lễ tan của Bác Hồ , người đọc điếu văn là ai ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - Lê Duẩn
B - Phạm Văn Đồng
C - Cả a và b đều sai
A - Lê Duẩn
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 126 :
Công xã Pa - ri tồn tại trong bao nhiêu ngày?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - 70 ngày
B - 71 ngày
C - 72 ngày
C - 72 ngày
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 127 :
Tượng đài Phú Riềng Đỏ đựoc đặt ở đâu ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - Xã Thuận Phú - Đồng Phú
B - Xã Nghĩa Trung - Bù Đăng
C - Cả a và b đều sai
A - Xã Thuận Phú - Đồng Phú
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 128 :
Dân số của nứoc ta năm 1979 là bao nhiêu ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - 57,5 triệu người
B - 52,5 triệu người
C - 52,7 triệu người
C - 52,7 triệu người
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 129 :
Dân số nước ta năm 1989 là bao nhiêu ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - 64,4 triệu người
B - 65,5 triệu người
C - 65,6 triệu người
A - 64,4 triệu người
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 130 :
Dân số nước ta năm 1999 là bao nhiêu ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - 76,0 triệu người
B - 76,3 triệu người
C - 77,0 triệu người
B - 76,3 triệu người
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 131 :
Dân số năm 2004 của Châu Âu là bao nhiêu ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - 728 triệu người
B - 730 triệu người
C - 738 triệu người
A - 728 triệu người
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 132 :
Nhiệt độ của cơ thể con người khoẻ mạnh thường vào khoảng bao nhiêu độ ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - 38
B - 37
C - 39
B - 37
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 133 :
Trong bài thơ Truyện cổ nước mình của Lâm Thị Mỹ Dạ có câu " Thị thơm thị dấu người thơm , chăm làm thì được áo cơm cửa nhà " . Câu thơ trên nhắc đến truyện cổ tích nào ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - Thạch Sanh
B - Cây tre trăm đốt
C - Tấm Cám
C - Tấm Cám
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 134 :
Đinh Bộ Lĩnh đã có công dẹp loạn . sứ quân , thống nhất đất nước năm 968 . Hãy điền vào chỗ chấm để hoàn chỉnh ý đúng của câu thơ trên?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - 12
B - 13
C - 14
A - 12
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 135 :
Tính nhanh kết quả phép tính sau :
(90 + 10 ) x ( 5 - 5 ) ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - 100
B - 1
C - 0
C - 0
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 136 :
Tên một ngọn đèo hiểm trở nằm giữa tĩnh Thừa Thiên - Huế và TP Đà Nẵng ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - Đèo Gió
B - Hải Vân
C - Đèo Cao Bắc
B - Hải Vân
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 137 :
Trong các từ dưới đây , từ nào không phải là từ láy : chầm chậm , dẻo dai , nô nức , cheo leo ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - nô nức
B - cheo leo
C - dẻo dai
C - dẻo dai
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 138 :
Đây là nơi người dân ở Hoàng Liên Sơn thường trồng lúa ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - Ruộng bậc thang
B - Nước
C - Cả a và b đều sai
A - Ruộng bậc thang
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 139 :
Kết quả của phép tính sau là : 2 + 2 : 2 + 2 ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - 4
B - 5
C - 1
B - 5
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 140 :
Khoảng 700 năm TCN , nhà nước đầu tiên của nước ta ra đời , tên nước là gì ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - Đại Ngu
B - Đại Cồ Việt
C - Văn Lang
C - Văn Lang
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 141 :
Năm 2001 thuộc thế kỉ thứ mấy ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - 21
B - 22
C - 23
A - 21
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 142 :
Một chất không có giá trị dinh dưỡng nhưng rất cần thiết để đảm bảo bộ máy bình thường của bộ máy tiêu hoá ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - Chất béo
B - Chất xơ
C - Chất bột đường
B - Chất xơ
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 143 :
Tính chu vi hình chữ nhật có cạnh là số lớn nhất có một chữ số ( đơn vị đo là m ) ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - 81 m
B - 36 m2
C - 36 m
C - 36 m
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 144 :
Tỉnh nào sau đây không thuộc dải đồng bằng duyên hải miền Trung : Quảng Nam , Lạng Sơn , Quảng Ngãi , Bình Định ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - Lạng Sơn
B - Bình Định
C - Quảng Nam
A - Lạng Sơn
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 145 :
Trong bài thơ " Chuyện cổ tích về loài người " của Xuân Quỳnh , thầy giáo đã viết chữ gì lên bảng trước nhất ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - Thứ . , ngày . , tháng . , năm .
B - Chuyện loài người
C - Chuyện cổ tích về loài người
B - Chuyện loài người
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 146 :
Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 do ai lãnh đạo ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - Trần Quốc Toản
B - Trần Quốc Tuấn
C - Ngô Quyền
C - Ngô Quyền
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 147 :
Đây là hoạt động thường tổ chức vào mùa xuân và mùa thu nhằm để cầu một năm mới mạnh khỏe , mùa màng bội thu ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - Tết
B - Chợ phiên
C - Lễ hội
C - Lễ hội
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 148 :
Một số chia cho số A ( A khác 0 ) bằng 1 . Hỏi số đó là số nào ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - 1
B - A
C - 0
B - A
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 149 :
Nước ta có một nhân vật được xem là vua tàu thủy , là một bậc anh hùng kinh tế . Đó là ai ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - Nguyễn Du
B - Nguyễn Bỉnh Khiêm
C - Bạch Thái Bưởi
C - Bạch Thái Bưởi
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 150 :
Ai là người cho vẽ bản đồ đầu tiên của nước ta ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - Lê Thánh Tông
B - Lý Công Uẩn
C - Đinh Tiên Hoàng
A - Lê Thánh Tông
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 151 :
Tìm chủ ngữ trong câu sau : " Bà em kể chuyện cổ tích rất hay "?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - chuyện cổ tích
B - Bà
C - Bà em
C - Bà em
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 152 :
Đồng bằng Bắc Bộ được đánh giá là vựa lúa lớn thứ mấy của nước ta ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - 2
B - 1
C - 3
A - 2
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 153 :
Nhà nước Văn Lang tồn tại qua mấy đời vua Hùng ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - 16
B - 18
C - 20
B - 18
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 154 :
Số dư ( nếu có ) trong phép chia cho 2 là bao nhiêu ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - 5
B - 3
C - 1
C - 1
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 155 :
Chất này rất giàu năng lượng và giúp cơ thể hấp thụ các vi - ta - min A , D , E K . Đó là chất nào?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - Chất xơ
B - Chất béo
C - Chất bột đường
B - Chất béo
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 156 :
Đỉnh núi cao nhất nước ta ( Đỉnh Phan - xi - păng ) cao bao nhiêu m ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - 3143
B - 3144
C - 3145
A - 3143
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 157 :
Tìm một số biết số đó nhân với 4 , được kết quả bao nhiêu đem chia cho 2 thì có kết quả là 10 ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - 20
B - 4
C - 80
B - 4
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 158 :
Đây là hoạt động mà người dân Bắc Bộ đã làm với mục đích để ngăn lũ lụt ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - Xây thành
B - Xây những ngôi nhà nhiều tầng
C - Đắp đê
C - Đắp đê
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 159 :
Nhà Lý dời đô ra Đại La ( Thăng Long ) vào năm nào ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - 1010
B - 1001
C - 1225
A - 1010
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 160 :
Có một quyển sách sau khi em đọc nửa quyển thì còn lại 15 trang chưa đọc . Hỏi quyển sách dày bao nhiêu trang ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - 45
B - 30
C - 55
B - 30
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 161 :
Năm 1400 , Hồ Quý Ly truất ngôi vua Trần và tự xưng làm vua , lập nên nhà Hồ . Ông đặt tên nước là gì ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - Đại Cồ Việt
B - Văn Lang
C - Đại Ngu
C - Đại Ngu
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 162 :
Đây là một nơi ở nước ta ; một vùng đất cao , rộng lớn , bao gồm các cao nguyên xếp tầng cao , thấp khác nhau ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - Thái Nguyên
B - Tây Nguyên
C - Cao Bằng
B - Tây Nguyên
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 163 :
Tìm số tròn chục x , biết : 57 < x="">< 70="">
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - 60
B - 65
C - 58
A - 60
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 164 :
Đây là nhà bác học Pháp sinh năm 1623 , người chế tạo ra chiếc máy tính đầu tiên năm ông 18 tuổi . Ông là ai ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - Alexander Graham Bell
B - Pa - xcan
C - Ê - đi - xơn
B - Pa - xcan
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 165 :
Người đội viên TNTPHCM đầu tiên là ai ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - Kim Đồng
B - Cao Sơn
C - Thanh Minh
A - Kim Đồng
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 166 :
Địa danh nào sau đây không có ở Hà Nội : thánh địa Mỹ Sơn ; hồ Hoàn Kiếm ; chợ Đồng Xuân ; hội trường Ba Đình ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - hồ Hoàn Kiếm
B - chợ Đồng Xuân
C - thánh địa Mỹ Sơn
C - Thánh địa Mỹ Sơn
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 167 :
Tìm số không cùng nhóm với các số còn lại : 4536 ; 5427 ; 1835 ; 8172 ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - 8172
B - 1835
C - 4536
B - 1835
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 168 :
Tên một tôn giáo ( đạo ) ở nước ta rất phát triển thời Lý ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - Phật
B - Thiên chúa
C - Tin lành
A - Phật
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 169 :
Chu vi một hình vuông bằng chu vi một hình chữ nhật có chiều dài 4 m , chiều rộng 2 m . Tính diện tích hình vuông ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - 9 m2
B - 12 m2
C - 6 m2
A - 9 m2
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 170 :
Đặc sản nào sau đây không thuộc Tây Nguyên : cà phê , lúa , cao su , hồ tiêu ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - cà phê
B - lúa
C - hồ tiêu
B - lúa
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 171 :
Trung bình cộng hai số là 15 , một trong hai số là 20 . Tìm số kia ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - 5
B - 30
C - 10
C - 10
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 172 :
Trong truyện cổ tích dân tộc Tày "Bốn anh tài". Tên bốn anh tài này là : 1 - Nắm tay đóng cọc . 2 - Lấy tai tát nước . 3 - Móng tay đục máng . Còn người thứ 4 tên là gì ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - Cẩu Khây
B - A Đại
C - A Sình
A - Cẩu Khây
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 173 :
"Đầu thần chưa rơi xuống đất xin bệ hạ đừng lo" . Câu nói này của ai ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - Trần Quốc Tuấn
B - Trần Thủ Độ
C - Võ Trường Toản
B - Trần Thủ Độ
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 174 :
Thời Hậu Lê những người đỗ kì thi Đinh được gọi là gì ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - Tiến sĩ
B - Thạc sĩ
C - Trạng nguyên
A - Tiến sĩ
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 175 :
Tìm con vật không cùng nhóm với những con vật khác : vịt , gà , lợn , ngang ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - ngang
B - lợn
C - gà
B - lợn
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu hỏi 176 :
Đây là nơi được coi là trường đại học đầu tiên của nước ta ?
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
A - trường Phan Bội Châu
B - trường Nguyễn Trường Tộ
C - Quốc tử giám
C - Quốc t�
[Ẩn quảng cáo]