/14

Cau hoi va dap an cuoc thi tim hieu cong doan viet nam

Upload: NguyenHoang.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 544|Tải về: 1

Bộ câu hỏi thi tìm hiểu "Công đoàn Việt Nam 80 năm, một chặng đường lịch sử” Câu hỏi 1: Đồng chí hãy cho biết, tổ chức Công đoàn Việt Nam được thành lập vào ngày, tháng, năm nào? Do ai sáng lập? Ai là Chủ tịch đầu tiên của tổ chức Công đoàn Việt Nam?Câu hỏi 2: Đồng chí hãy cho biết từ khi thành lập đến nay Công đoàn Việt Nam đã trải qua mấy kỳ Đại hội? Mục tiêu, ý nghĩa của các kỳ Đại hội?Câu hỏi 3: Đồng chí hãy cho biết Đại hội nào được đánh giá là Đại hội đổi mới? Theo đồng chí quan điểm “Đổi mới” đó được phát triển như thế nào ở Đại hội X Công đoàn Việt Nam?Câu hỏi 4: Đồng chí hãy nêu quan điểm của Đảng về xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hoá, hiện...