/21

Câu Lệnh Truy Vấn SQL

Upload: ThungTran.dokovn|Ngày: 17/01/2012|Lượt xem: 501|Tải về: 12

SQL Tutorial â Dương Thiên Tứ 1 Welcome to SQL tutorial Mục lục SQL căn bản Giới thiệu SQL Mô tả thế nào là SQL, cách dùng SQL SQL Select Cách dùng phát biểu SELECT để chọn dữ liệu từ một bảng trong SQL SQL Where Cách dùng mệnh đề WHERE để chỉ định tiêu chuẩn chọn SQL And & Or Cách dùng AND và OR để kết nối hai hay nhiều điều kiện trong mệnh đề WHERE SQL Between Cách dùng BETWEEN AND để tìm dữ liệu trong một khoảng giới hạn SQL Distinct Cách dùng từ khóa DISTINCT để chỉ trả về các trị khá