Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/121

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - đồ thị và một vài cấu trúc phi tuyến khác

Lượt xem:161|Tải về:1|Số trang:121 | Ngày upload:22/02/2013

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Đỗ Tuấn Anh anhdt@it-hut edu vnNội dung z Chương 1 – Thiết kế và phân tích (5 tiết) z Chương 2 – Giải thuật đệ quy (10 tiết) z Chương 3 – Mảng và danh sách (5 tiết) z Chương 4 – Ngăn xếp và hàng đợi (10 tiết) z Chương 5 – Cấu trúc cây (10 tiết) z Chương 8 – Tìm kiếm (5 tiết) z Chương 7 – Sắp xếp (10 tiết) z Chương 6 – Đồ thị và một vài cấu trúc phi tuyến khác (5 tiết) z Chương 9 – Sắp xếp và tìm kiếm ngoài (after)Chương 6 – Đồ thị và một vài cấu trúc phi tuyến khác