Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/13

chinh sach giao duc va dao tao

Lượt xem:416|Tải về:0|Số trang:13 | Ngày upload:18/07/2013

GIÁO ÁN GIẢNG DẠY SỐ 5 sS26 BÀI 13: CHÍNH SÁCH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO , KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ , VĂN HOÁ ( 3 TIẾT ) Trường THPT Nguyễn Huệ Giáo viên hướng dẫn : Cô Lê Thị Tuyết Sinh viên thực tập : Lê Văn Thắng Thứ tư - tiết 9 - ngày 31/3/2010 Lớp: 11B4 – Phòng: 19 I. MỤC TIÊU BÀI HỌC : Học xong bài này, học sinh cần phải đạt được : 1. Về kiến thức - Nêu được nhiệm vị phương hướng cơ bản để phát triển giáo dục - đào tạo ở nước ta hiện nay… - Hiểu được trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện chính sách giáo dục và đào tạo , của nhà nước . 2. Về kỹ năng - Biết tham gia tuyên truyền thực hiện chính sách giáo dục đào tạo , phù hợp với khả năng của bản thân . - Biết đánh giá một số hiện tượng gần gũi trong cuộc sống liên quan đến chính sách giáo dục đào tạo 3.Về thái độ - Tin tưởng ủng hộ chính sách giáo dục đào tạo , của nhà nước . - Có ý thức phê phán những việc làm vi phạm hcính sách giáo dục và đào tạo. II. KIẾN THỨC CƠ BẢN, TRỌNG TÂM - Nhiệm vụ phương hướng cơ bản để phát triển giáo dục đào tạo III. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC: 1. Phương pháp dạy học: Sử dụng kết hợp các phương pháp như: thuyết trình, nêu vấn đề, đàm thoại... 2. Hình thức tổ chức dạy học - Dạy học theo lớp - Làm việc cá nhân mỗi học sinh IV. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC - Sách giáo khoa, sách giáo viên GDCD 11. V. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC BÀI HỌC 1. Ổn định tổ chức: (1’) 2. Kiểm tra bài cũ: (4’) *Câu hỏi : Em hãy nêu mục tiêu và phương hưóng cơ bản nhằm sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường ? *Trả lời : *Mục tiêu : - Sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi truờng, bảo tồn đa dạng sinh học, từng buớc nâng cao chất lưọng môi truờng, góp phần phát triển kinh tế xã hội bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân . *Phương huớng : - Tăng cuờng công tác quản lý nhà nuớc và bảo vệ môi truờng từ trung ưong đến địa phương . - Thường xuyên giáo dục tuyên truyền , xây dựng ý thức trách nhiệm bảo vệ môi truờng cho mộ ngưòi dân . - Coi trọng công tác nghiên cưú khoa học , công nghệ mở rộng hợp tác khu vực . - Chủ động phòng ngừa ngăn chặn ô nhiễm , cải thiện môi trường cải thiện tài nguyên … - Khai thác sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên . - Áp dụng công nghệ hiện đại . 3. Tổ chức lĩnh hội kiến thức mới (40’) 3.1 Lời vào bài : Đảng và Nhà nước ta đã khẳng định: "Giáo dục là quốc sách hàng đầu". Hay Thân Nhân Trung đã nói: "Hiền tài là nguyên khí quốc gia". Điều đó đã khẳng định vai trò to lớn của việc học tập và tu dưỡng đạo đức đối với mỗi người. Ngày nay hơn bao giờ hết, học tập có ý nghĩa lớn lao khi thế giới đã và đang thay đổi nhanh chóng. Ở nước ta hiện nay giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ với việc xây dựng nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc là nhiệm vụ quan trọng với tư cách vừa là mục tiêu vừa là động lực phát triển đất nước. Và để hiểu rõ hơn nhiệm vụ cũng như phương hướng cơ bản để phát triển giáo dục và đào tạo, khoa hoc và công nghệ, văn hoá thầy trò mình cùng nhau qua bài học ngày hôm nay :Bài 13: Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ , văn hoá 3.2 Tiến trình tổ chức học tiết 1 HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH NỘI DUNG GHI BẢNG  Hoạt động 1: Thuyết trình, đàm thoại để tìm hiểu nội dung:" Chính sách giáo dục và đào tạo"(15 phút) GV: Chính sách giáo dục và đào tạo - Đó là việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, phát huy nguồn nhân lực chất lượng cao - Sinh thời, Bác Hồ đã từng nói : "Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”. Vì vậy, muốn đưa nước ta giàu mạnh, sánh vai với các cường quốc năm châu thì cần phải nâng cao trình độ dân trí, nâng cao trình độ hiểu biết của mọi người. Và đó chỉ có thể là sự nghiệp của giáo dục & đào tạo . GV: 11 năm ngồi