Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Chủ đề tự chọn Ngữ Văn 11 (CB)

Lượt xem:200|Tải về:1|Số trang:1 | Ngày upload:10/11/2012

STTChñ ®ÒNéi dung chñ ®ÒSè tiÕtGhi chó1IKh¸i qu¸t lÞch sö v¨n häc trung ®¹i tõ thÕ kØ XVIII ®Õn hÕt thÕ kØ XIX.02 (02)Lµm râ ®Æc ®iÓm giai ®o¹n lÞch sö vµ sù ph¸t triÓn rùc rì cña VHT§2II§äc hiÓu mét sè v¨n b¶n v¨n häc trung ®¹i trong ch­¬ng tr×nh n©ng cao vµ më réng.08 (10)C¸c bµi:+ Cha t«i - §Æng Huy Trø+ TiÕn sÜ giÊy-NguyÔn KhuyÕn.+ Chïm th¬ thu – NguyÔn KhuyÕn.+ §æng MÉu (Tuång S¬n HËu)3IIILuyÖn tËp thao t¸c lËp luËn vµ kÕt hîp c¸c thao t¸c.08 (18)+ VÒ x· héi+ VÒ t¸c phÈm th¬+ VÒ v¨n xu«i+ KÕt hîp c¸c thao t¸c.4IVLuyÖn tËp vÒ hiÖn t­îng t¸ch tõ, tr­êng tõ vùng vµ tõ tr¸i nghÜa04 (22)+ HiÖn t­îng t¸ch tõ+ Tr­êng tõ vùng vµ tõ tr¸i nghÜa.5V§äc t¸c phÈm v¨n häc vµ v¨n nghÞ luËn.LuyÖn nãi : th¶o luËn vµ tranh luËn.T¸c gi¶ NguyÔn ¸i QuècKiÓm tra k× I (01 tiÕt 45 phót)13 (35)+ §äc tiÓu...