CHU DONG HOI NHAP KINH TE QUOC TE

Upload: VoVanTrj.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 580|Tải về: 9

XIN KÍNH CHÀO CÁC ĐỒNG CHÍTRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊLỚP BD LLCT ĐẢNG VIÊN MỚI K3Bài 7: CHỦ ĐỘNG VÀ TÍCH CỰC HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾPhần I. Tính tất yếu khách quan của hội nhập kinh tế quốc tế trong giai đoạn hiện nay Phần II. Quan điểm chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế của Đảng ta Ph
XIN KÍNH CHÀO CÁC ĐỒNG CHÍ
TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ
LỚP BD LLCT ĐẢNG VIÊN MỚI K3
Bài 7: CHỦ ĐỘNG VÀ TÍCH CỰC HỘI NHẬP
KINH TẾ QUỐC TẾ
Phần I. Tính tất yếu khách quan của hội nhập kinh tế quốc tế trong giai đoạn hiện nay
Phần II. Quan điểm chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế của Đảng ta
Phần III. Về tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế và những tổ chức kinh tế quốc tế nước ta đã tham gia
Phần IV. Chủ trương, giải pháp đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế trong những năm tới
I. Tính tất yếu khách quan của hội nhập kinh tế quốc tế trong giai đoạn hiện nay
1. Cách mạng công nghệ và những tác động vào đời sống kinh tế - xã hội:
a) Nguồn gốc, thành tựu chính của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật.
- Nhân loại đã trải qua hai cuộc cách mạng lớn trong các lĩnh vực khoa học- kĩ thuật. Đó là cuộc cách mạng công nghiệp cuối thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XIX và cuộc cách mạng khoa học- kĩ thuật đang diễn ra từ những năm 1940 trở lại đây.
b) Thành tựu chính.
- Khoa học cơ bản (Toán, Lý, Hóa, Sinh…)
- Những phát minh lớn về công cụ sản xuất mới, trong đó có ý nghĩa to lớn nhất là sự ra đời của máy tính điện tử, máy tự động (rôbốt)
- Tìm ra những nguồn năng lượng mới hết sức phong phú và vô tận như: năng lượng nguyên tử, năng lượng nhiệt hạch, năng lượng mặt trời,
- Sáng chế ra những vật liệu mới trong tình hình vật liệu tự nhiên đang cạn kiệt, ví dụ, chất Pôlime đang giữ vị trí rất quan trọng trong đời sống hàng ngày của con người.
- Cuộc"cách mạng xanh" trong nông nghiệp là thành quả tổng hợp của nhiều ngành khoa học, đặc biệt là Sinh học và Hóa học..
- Con người đã đạt được những tiến bộ thần kỳ trong các lĩnh vực giao thông vận tải và thông tin liên lạc .
- Những thành tựu trong lĩnh vực chinh phục vũ trụ: phóng thành công vệ tinh nhân tạo( 1957), con người bay vào vũ trụ (1961), đặt chân lên mặt trăng (1969), tàu con thoi…Khoa học vũ trụ.
2. Toàn cầu hóa kinh tế quốc tế là một xu thế khách quan ngày càng có nhiều nước tham gia:
a) Khái niệm toàn cầu hóa:
Toàn cầu hoá là quá trình tăng lên mạnh mẽ những mối liên hệ ảnh hưởng, tác động lẫn nhau, phụ thuộc lẫn nhau của tất cả các khu vực, các quốc gia, các dân tộc trên thế giới.
b) Đặc điểm của toàn cầu hóa:
Thứ nhất, toàn cầu hoá là một quá trình tăng lên mạnh mẽ các mối liên hệ tác động lẫn nhau, phụ thuộc vào nhau giữa các nước, các dân tộc trên thế giới.
Thứ hai, các mối liên hệ và tác động lẫn nhau, phụ thuộc vào nhau giữa các tập đoàn kinh tế, các nước, các dân tộc sẽ gây ra hàng loạt sự biến đổi về thể chế, cơ cấu, cơ chế và chính sách kinh tế.
Thứ ba, trong điều kiện toàn cầu hoá, không có nước nào đứng riêng mà có thể phát triển được
Thứ tư, toàn cầu hoá là kết quả phát triển của lực lượng sản xuất.
c) Toàn cầu hóa kinh tế quốc tế.
- Toàn cầu hóa là một xu thế khách quan, vừa có mặt tích cực, vừa có mặt tiêu cực, tác động ngày càng mạnh mẽ đến tất cả các quốc gia và quan hệ quốc tế.
- Nội dung của quá trình toàn cầu hóa, theo các quy định của WTO là các nước tham gia tổ chức này phải mở cửa thị trường nước mình cho các nước thành viên cả về thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ và đầu tư.
d) Những tác động tích cực và tiêu cực của toàn cầu hóa.
Toàn cầu hóa là một xu thế khách quan, vừa có mặt tích cực, vừa có mặt tiêu cực, tác động ngày càng mạnh mẽ đến tất cả các quốc gia và quan hệ quốc tế.
- Tác động tích cực: Là tạo ra nguồn lực để phục vụ phát triển kinh tế bao gồm các nguồn lực chủ yếu: Thị trường, vốn, khoa học công nghệ, thông tin liên lạc, giao thông vận tải….
- Tác động tiêu cực: làm cho sự phân hóa giàu nghèo trong một nước và các nước ngày càng tăng lên. Kinh tế dễ bị chấn thương, sự trục trặc ở một khâu nào đó có thể lan nhanh ra phạm vi toàn cầu. Khoa học công nghệ cũng kéo những tội phạm xuyên quốc gia, truyền bá văn hóa không lãnh mạnh làm ảnh hưởng đến đạo đức, văn hóa truyền thống của các dân tộc.
3. Khu vực hóa và và quan hệ mậu dịch tự do song phương ngày càng phát triển:
- Xu hướng khu vực hoá, thị trường tự do song phương vừa phù hợp với toàn cầu hóa vừa làm chậm lại quá trình toàn cầu hóa. Vì lợi ích của mình mà mỗi quốc gia lựa chọn hội nhập khu vực trong một số lĩnh vực, đồng thời thúc đẩy hội nhập toàn cầu trong những lĩnh vực khác và trong những thời kỳ nhất định.
II. QUAN ĐIỂM CHỦ ĐỘNNG VÀ TÍCH CỰC HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ CỦA ĐẢNG TA:
1. Quá trình hình thành chính sách hội nhập kinh tế quốc tế của Đảng ta.
+ Nước Việt Nam dành sự tiếp nhận thuận lợi cho đầu tư của các nhà tư bản, nhà kỹ thuật nước ngoài trong tất cả các ngành kỹ thuật của mình.

+ Nước Việt Nam sẵn sàng mở rộng các cảng, sân bay và đường sá giao thông cho việc buôn bán và quá cảnh quốc tế.

+ Nước Việt Nam chấp nhận tham gia mọi tổ chức hợp tác kinh tế quốc tế dưới sự lãnh đạo của Liên hợp quốc...”
a) Quá trình hình thành:
b) Chính sách hội nhập kinh tế quốc tế của Đảng ta.- Đại hội VI của Đảng đã chính thức khởi xướng công cuộc đổi mới. Tháng 12-1987, Quốc hội nước ta đã thông qua Luật Đầu tư nước ngoài với những quy định khá thông thoáng.
- Đại hội VII đã đưa ra đường lối đối ngoại rộng mở: Việt Nam muốn là bạn với tất cả các nước trong cộng đồng thế giới, phấn đấu vì hoà bình, độc lập và phát triển.
- Đại hội VIII của Đảng đã xác định nhiệm vụ: “Mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ động tham gia các tổ chức quốc tế và khu vực, củng cố và nâng cao vị thế nước ta trên trường quốc tế”.
- Đại hội lần thứ IX của Đảng đã khẳng định "Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực theo tinh thần phát huy tối đa nội lực, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế...". Ngh? quy?t H?i TW9 ch? d?ng v� kh?n truong hon trong h?i nh?p kinh t? qu?c t?, th?c hi?n d?y d? cỏc cam k?t qu?c t? da phuong, song phuong v� chu?n b? t?t di?u ki?n s?m gia nh?p WTO.
- Đại hội X (4-2006) đã xác định: "Đẩy mạnh hơn nữa hoạt động kinh tế đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế sâu hơn và đầy đủ hơn với các thể chế kinh tế toàn cầu, khu vực và song phương..."
- Đại hội XI: Tiếp tục thực hiện tốt chủ trương: Mở rộng hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hoá, đa dạng hoá quan hệ, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định cho sự phát triển, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, nâng cao vị thế đất nước; góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới.
* Trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam ( bổ sung năm 2011 )
+ Bài học kinh nghiệm: Có 05 bài học lớn, trong đó bài học thứ tư là: kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế.
+ Nội dung cương lĩnh: có 08 đặc trưng, trong đó đặc trưng thứ tám: có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước trên thế giới.
+ Các phương hướng: Có 08 phương hướng, trong đó phương hướng thứ năm là: thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tực chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế.
II. QUAN ĐIỂM CHỦ ĐỘNNG VÀ TÍCH CỰC HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ CỦA ĐẢNG TA:
2. Về cơ hội và thách thức trong hội nhập kinh tế quốc tế:
- Hội nhập kinh tế quốc tế tạo điều kiện để đất nước vươn lên, tiến kịp cùng thời đại.
a) Về cơ hội:
- Hội nhập kinh tế quốc tế là cơ hội để phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững.
b) Về thách thức:
1- Việt Nam chưa chuẩn bị đầy đủ điều kiện để tham gia có hiệu quả vào thị trường toàn cầu.
2- Nền công nghiệp Việt Nam còn nhỏ bé đang hội nhập vào thị trường quốc tế đang cạnh tranh gay gắt, quyết liệt.
3- Những tác động tiêu cực của hội nhập kinh tế quốc tế đến lao động, việc làm và các vấn đề xã hội.
4- Nguy cơ "tụt hậu" về trình độ khoa học, công nghệ.
5- Nguy cơ bị lệ thuộc của nền kinh tế .
6- Những thách thức trong lĩnh vực môi trường.
7- Tác động của hội nhập kinh tế đến lĩnh vực tư tưởng, văn hoá.
II. QUAN ĐIỂM CHỦ ĐỘNNG VÀ TÍCH CỰC HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ CỦA ĐẢNG TA:
3. Những quan điểm chỉ đạo trong quá trình hội nhập:
+ Mục tiêu Hội nhập kinh tế quốc tế.
Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế nhằm mở rộng thị trường, tranh thủ thêm vốn, công nghệ, kiến thức quản lý để đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá theo định hướng xã hội chủ nghĩa, thực hiện dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
+ Những quan điểm chỉ đạo:
- Nghị quyết 07 Bộ Chính trị khoá IX về Hội nhập kinh tế quốc tế và đưa ra 5 quan điểm chỉ đạo tiến hành hội nhập kinh tế quốc tế ( xem tài liệu )
4 .Về chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế:
* Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế:
- Chủ động nắm vững quy luật, tính tất yếu của sự vận động kinh tế toàn cầu, phát huy đầy đủ năng lực nội sinh, xác định lộ trình, nội dung, quy mô, bước đi phù hợp; đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ kinh tế quốc tế.
* Về tích cực hội nhập kinh tế quốc tế:
- Khẩn trương chuẩn bị, điều chỉnh, đổi mới bên trong, từ phương thức lãnh đạo, quản lý đến hoạt động thực tiễn; từ Trung ương đến địa phương, doanh nghiệp.
III. VỀ TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ VÀ NHỮNG TỔ CHỨC KINH TẾ QUỐC TẾ NƯỚC TA ĐÃ THAM GIA
1. Gia nhập Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) và tham gia Khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA)
Quá trình thành lập:
- Ngày 8/8/1967, đại biểu 5 nước: Inđônêxia, Malaixia, Xingapo, Philíppin, Thái Lan họp tại Băng Cốc (Thái lan) đã quyết định thành lập Hiệp hội các nước Đông Nam Á", gọi tắt là (ASEAN).
Mục tiêu:
Mục tiêu trong phát triển kinh tế và văn hóa, hợp tác thúc đẩy tiến bộ xã hội của các thành viên trên tinh thần duy trì hòa bình và ổn định khu vực.
Ngày 28-7-1995 Việt Nam trở thành thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ( ASEAN).
- Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam khi gia nhập tổ chức ASEAN :
- Thời cơ: Gia nhập ASEAN, Việt Nam có điều kiện được hòa nhập vào cộng đồng khu vực, vào thị trường các nước Đông Nam Á. Thu hút được vốn đầu tư, mở ra cơ hội giao lưu học hỏi, tiếp thu trình độ khoa học- kỹ thuật, công nghệ, văn hóa… để phát triển đất nước.
- Thách thức: Khi gia nhập ASEAN, Việt Nam phải chịu sự cạnh tranh quyết liệt, nhất là về kinh tế. Hòa nhập nếu không đứng vững thì dễ bị tụt hậu về kinh tế và bị "hòa tan" về chính trị, văn hóa, xã hội…
III. VỀ TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ VÀ NHỮNG TỔ CHỨC KINH TẾ QUỐC TẾ NƯỚC TA ĐÃ THAM GIA
2. Việt Nam là thành viên sáng lập của Diễn đàn kinh tế Á - Âu (ASEM)
Giới thiệu chung về ASEM:
Thành lập: Tháng 3/1996, Tiến trình Hợp tác Á-Âu (Asia-Europe Meeting - gọi tắt là ASEM) chính thức thành lập theo sáng kiến của Xinh-ga-po, Pháp, và dưới sự ủng hộ tích cực của ASEAN.
- Tháng 3-1996 Việt Nam Tham gia diễn đàn hợp tác Á- Âu ( ASEM)
Mục tiêu: tạo dựng "một mối quan hệ đối tác mới toàn diện giữa Á - Âu vì sự tăng trưởng mạnh mẽ hơn" và “tạo ra sự hiểu biết sâu sắc hơn giữa nhân dân hai châu lục và thiết lập đối thoại chặt chẽ giữa các đối tác bình đẳng”, “duy trì và tăng cường hòa bình và ổn định cũng như phát huy các điều kiện cần thiết cho sự phát triển kinh tế và xã hội bền vững”.
Nguyên tắc hoạt động
- Đối tác bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi.
- Năm 2004 nước ta tổ chức thành công Hội Cấp cao ASEM 5 tại Hà Nội.
ASEM 5 tổ chức tại Hà Nội (Việt Nam) tháng 10/2004 là mốc quan trọng trong hợp tác ASEM vì là Hội nghị Cấp cao đầu tiên của một ASEM mở rộng, với việc 3 nước Campuchia, Lào, Mi-an-ma và 10 thành viên mới của EU được kết nạp và tham dự ASEM 5. Với chủ đề “Tiến tới quan hệ đối tác Á-Âu sống động và thực chất hơn”, Hội nghị đã thảo luận và thông qua “Tuyên bố của Chủ tịch”, “Tuyên bố Hà Nội về quan hệ kinh tế Á-Âu chặt chẽ hơn” và “Tuyên bố ASEM về đối thoại giữa các nền văn hoá và văn minh” định hướng cho hợp tác ASEM trong thời gian tới.
III. VỀ TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ VÀ NHỮNG TỔ CHỨC KINH TẾ QUỐC TẾ NƯỚC TA ĐÃ THAM GIA
3. Gia nhập Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC)
- Ngày 14/11/1998, các thành viên của APEC đã thông qua việc kết nạp Việt Nam, cùng với Liên bang Nga và Pêru, làm thành viên chính thức của APEC; đánh dấu bước đi quan trọng trong tiến trình hội nhập kinh tế khu vực, quốc tế của Việt Nam.
APEC chú trọng ba lĩnh vực then chốt như sau:
- Tự do hoá thương mại và đầu tư
- Hỗ trợ kinh doanh
- Hợp tác kinh tế và kỹ thuật
21 nền kinh tế thành viên APEC:
- 7 nền kinh tế ASEAN ( Brunây, Inđônexia, Malaixia, Philippin, Singapo, Thái Lan, Việt Nam )
- 6 nền kinh tế Đông Bắc Á ( Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Nga )
- 5 nền kinh tế Châu Mỹ ( Canađa, Hoa Kỳ, Mehico, Peru, Chilê)
-3 Nền kinh tế Châu Đại dương( Auxtralia, New Zilan, Papua New Ghine )
- Năm 2006 Việt Nam đã đăng cai tổ chức năm APEC và tổ chức thành công Tuần lễ cấp cao APEC lần thứ 14 tháng 11/2006.
2006, một lần nữa khẳng định quyết tâm của Việt Nam chủ động, khẩn trương hơn trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, chuẩn bị vai trò chủ nhà APEC 2006, thúc đẩy tiến trình đàm phán gia nhập WTO và mở rộng quan hệ với các đối tác trong APEC.
III. VỀ TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ VÀ NHỮNG TỔ CHỨC KINH TẾ QUỐC TẾ NƯỚC TA ĐÃ THAM GIA.
4. Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO):
+ Các bước đi của nước ta trong quá trình hội nhập kinh tế quốc t?.
- Ngày 29-11-2006 Quốc hội nước ta đã phê chuẩn Hiệp định ký kết với WTO và ngày 11-01-2007, sau đúng một tháng Ban Thư ký của WTO nhận được văn bản phê chuẩn của Việt Nam, theo quy định của WTO nước ta đã chính thức là thành viên của WTO.
- Về cơ hội:
- Có 05 điều kiện thuận lợi:
- Có 05 thách thức:
- Về thách thức.
Hình ảnh chiếc búa gõ công nhận VN gia nhập WTO
TỔNG GIÁM ĐỐC WTO PASCAL LAMY
CHÚC MỪNG VN GIA NHẬP WTO
IV. CHỦ TRƯƠNG, GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ TRONG NHỮNG NĂM TỚI:
1- Chủ trương và quan điểm chỉ đạo của Đảng:
* Chủ trương, giải pháp đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế trong những năm tới mà Nghị quyết Đại hội X của Đảng đã xác định:
- Có 06 chủ trương. ( trong giáo trình)
[Ẩn quảng cáo]