/6

chuan nghe nghiep giao viên

Upload: HaTong.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 650|Tải về: 0

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  _______________CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc –––––––––––––––––––––––––QUY ĐỊNHChuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông(Ban hành kèm theo Thông tư số 30 /2009 /TT-BGDĐT ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng

[Ẩn quảng cáo]