/8

Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Mầm Non

Upload: PanhmyPjm.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 2709|Tải về: 15

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúcQUY ĐỊNHVề Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non(Ban hành kèm theo Quyết định số 02 /2008/QĐ-BGDĐTngày 22 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)Chương IQUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Phạm vi điều chỉnh và đố

[Ẩn quảng cáo]