/7

Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Mầm Non

Upload: NguyenNgocHoang.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 1165|Tải về: 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   QUY ĐỊNH Về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non (Ban hành kèm theo Quyết định số 02 /2008/QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều

[Ẩn quảng cáo]