Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Chương 6. HIDROCACBON KHONG NO

Lượt xem:435|Tải về:2|Số trang:3 | Ngày upload:09/11/2012

6 : HIĐRÔCACBON KHÔNG NOBÀI TẬP TRẮC NGHIỆM1. Ứng với công thức phân tử C4H8 có bao nhiêu đồng phân cấu tạo đều tác dụng được với hidro? A. 2 B. 3 C. 5 D. 62. Ứng với công thức phân tử C4H8 có bao nhiêu đồng phân của ôlêfin? A. 4 B. 3 C. 5 D. 63. Có bao nhiêu chất đồng phân cấu tạo có cùng công thức phân tử C4H8 tác dụng với Brom( dung dịch)?A. 5 chất B. 6 chất C. 4 chất D. 3 chất4. Anken CH3CH=CHCH2CH3 có tên làA. metylbut-2-en B. pent-3-en C. pent-2-en D. but-2-en5. Trong Phòng thí nghiệm có thể điều chế một lượng nhỏ khí etilen theo cách nào sau đây? A. Đề hidro hoá etan B. Đun sôi hỗn hợp gồm etanol với axit H2SO4, 170OC. C. Crackinh butan. D. Cho axetilen tác dụng với hidro có xúc tác là Pd/PbCO3.6. Theo chiều tăng số nguyên tử cacbon trong phân...