/77

Chương trình giáo dục mầm non

Upload: ThienLe.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 682|Tải về: 6

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO________________CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcCHƯƠNG TRÌNH Giáo dục mầm non (Ban hành kèm theo Thông tư số: 17 /2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) PHẦN MỘT NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNGA. MỤC TIÊU GIÁO DỤC MẦM NON

[Ẩn quảng cáo]