Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/77

Chương trình giáo dục mầm non

Lượt xem:368|Tải về:5|Số trang:77 | Ngày upload:09/11/2012

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO________________CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcCHƯƠNG TRÌNH Giáo dục mầm non (Ban hành kèm theo Thông tư số: 17 /2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) PHẦN MỘT NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNGA. MỤC TIÊU GIÁO DỤC MẦM NONMục tiêu của giáo dục mầm non là giúp trẻ em phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ em vào lớp một; hình thành và phát triển ở trẻ em những chức năng tâm sinh lí, năng lực và phẩm chất mang tính nền tảng, những kĩ năng sống cần thiết phù hợp với lứa tuổi, khơi dậy và phát triển tối đa những khả năng tiềm ẩn, đặt nền tảng cho việc học ở các cấp học tiếp theo và cho...