/13

CHUYÊN ĐỀ SỐ PHỨC HAY

Upload: NguyenThiNhuThai.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 498|Tải về: 0

A. SỐ PHỨC. CỘNG, TRỪ, NHÂN, CHIA SỐ PHỨC. I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT. 1. Số phức là một biểu thức dạng a + bi, trong đó a, b là các số thực và số i thỏa mãn . Kí hiệu  ( i: đơn vị ảo, ( a: phần thực, ( b: phần ảo. Chú ý: được gọi là số thực   được gọi là số ảo (hay thuần ảo)  vừa là số thự

[Ẩn quảng cáo]