/24

Chuyên đề _BIẾN ĐỔI ĐỒNG NHẤT PHÂN THỨC ĐS

Upload: TuPhamTuan.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 244|Tải về: 2

Chuyeân ñeà: PHEÙP BIEÁN ÑOÅI ÑOÀNG NHAÁT PHAÂN THÖÙC ÑAÏI SOÁ I-MUÏC TIEÂU: HS:-Naém vuõng caùc pheùp bieán ñoåi ñoâng nhaát phaân thöùc ñaïi soá -ruùt goïn phaân thöùc -coäng tröø nhaân chia phaân thöùc -Reøn luyeän kyû naêng chöùng minh tính giaù trò bieåu thöùc nhanh hôïp lyù theo moãi

[Ẩn quảng cáo]