/10

chuyen de lop 7

Upload: LoanNguyen.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 157|Tải về: 0

Chuyên đề: Tỉ lệ thức tính chất dãy tỉ số bằng nhau. Bài toán 1: Hãy lập tất cả các tỉ lệ thức có thể có được từ các số sau. a) 0,16; 0,32; 0,4 và 0,8 b) c) 1; 2; 4; 8; 16 Bài toán 2: Cho ba số 6; 8; 24 a) Tìm số x sao cho x cùng với ba số trên lập thành một tỉ lệ thức b) Có thể lập được bao nhiêu tỉ lệ thức? Bài toán 3: Có thể lập được một tỉ lệ thức từ 4 trong các số sau không(mỗi số chọn một lần). Nếu có lập được bao nhiêu tỉ lệ thức? a) 3,4,5,6,7 b) 1,2,4,8,16 c) 1,3,9,27,81,243. Bài toán 4: Cho bốn số: 2,4,8,16. Hãy tìm số hữu tỉ x sao cho x cùng với 3 trong 4 số trên lập thành một tỉ lệ thức. Bài toán 5: Trong các tỉ số sau, hãy chọn các tỉ số thích hợp để lập thành một tỉ lệ thức Bài toán 6: Tìm các số hữu tỉ x trong các tỉ lệ thức a) b) c) d) e) g) h) i) k) l) m) n) p) Bài toán 7: Cho tỉ lệ thức Hãy tính Bài toán 8: Cho tỉ lệ thức CMR: Bài toán 9: Tìm x, y biết a) và x+y=-15 b) và x-y=12 c) 3x=7y và x-y=-16 d) và x+y=-60 e) và Bài toán 10: Tìm các cạnh của một hình chữ nhật biết tỉ số hai cạnh là 2/3 và chu vi hình chữ nhật là 60m. Bài toán 11: Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài và chiều rộng tỉ lệ với 3 và 2. Diện tích là 5400m2. Hãy tính chu vi của hình chữ nhật đó. Chuyên đề: Tỉ lệ thức tính chất dãy tỉ số bằng nhau (Tiếp) * Các bài toán tính toán Bài toán 12: Cho tỉ lệ thức Tính x và y biết a) x+y=110 b) x-y=50 Bài toán 13: Tìm x, y biết và 2x-y=34 Bài toán 14: Tìm x, y , z biết a) và 4x-3y+2z=36. b) và x-2y+3z=14 Bài toán 15: Tìm t1, t2,...,t9 biết và t1 +t2 +...+t9 =90 Bài toán 16: Tìm x, y, z biết 2x=3y ; 5y=7z và 3x-7y+5z=30. Bài toán 17: Học sinh lớp 7A được chia thành ba tổ, cho biết số học sinh tổ 1, tổ 2, tổ3 tỉ lệ với 2, 3, 4. Tìm số học sinh mỗi tổ của lớp 7A, nếu số học sinh lớp 7A là 45 học sinh. * các bài toán chứng minh: Bài toán 18: Cho tỉ lệ thức CMR: Bài toán 19: Cho Chứng minh rằng Bài toán 20: Chứng minh rằng thì Bài toán 21: Từ tỉ lệ thức Hãy suy ra các tỉ lệ thức a) b) c) d) e) f Bài toán 22: Cho bốn số nguyên dương a, b, c, d trong đó b là trung bình cộng của a và c Và . Chứng minh rằng bốn số a, b, c, d lập thành một tỉ lệ thức . Chuyên đề: Tỉ lệ thức tính chất dãy tỉ số