/23

Chuyên đề Nhị thức Newton ôn thi đại học 2009 (có đáp án

Upload: ThuAnHong.dokovn|Ngày: 17/04/2013|Lượt xem: 434|Tải về: 11

NhÞ thøc newton vµ øng dông I – NhÞ thøc newton 1 – C«ng thøc nhÞ thøc Newton: Víi mäi cÆp sè a, -b vµ mäi sè nguyªn d­¬ng ta cã: (a + b)n = con an + c1n an – 1 b + c2n c1n – 2 b2 + … + cnn-1 abn – 1 + cnnbn 2 – C¸c nhËn xÐt vÒ c«ng thøc khai triÓn: + Sè c¸c sè h¹ng ë bªn ph¶i cña c«ng

[Ẩn quảng cáo]