Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

chuyen de SO2, C02, H2S tac dung voi ddkiem

Lượt xem:472|Tải về:3|Số trang:2 | Ngày upload:18/07/2013

BÀI TOÁN CO2 VÀ DUNG DỊCH KIỀM Câu 1: Cho a mol CO2 hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch chứa 2a mol NaOH. Dung dịch thu được có giá trị pH: A. > 7 B. Câu 2. Cho hỗn hợp khí gồm CO2 và SO2 vào dung dịch NaOH thì thu được tối đa 3 muối. 3 muối đó là: A. Na2SO3, NaHSO3, Na2CO3 B. Na2SO3, Na2CO3, NaHCO3 C. Na2SO3, NaHSO3, NaHCO3 D. Không phải tối đa 3 muối mà là 4 muối Câu 3. Hấp thụ SO2 vào dung dịch NaOH thu được dung dịch X. Dung dịch X vừa có khả năng tác dụng với dung dịch NaOH vừa có khả năng tác dụng với dung dịch BaCl2. Vậy X chứa: A. NaHSO3 , Na2SO3 B. Na2SO3 , NaOH C. NaHSO3 , SO2 D. Na2SO3 Câu 4. Sục 3,36 lít CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch Ba(OH)2 0,4M. Tính khối lượng kết tủa thu được. A. 1,97 gam B. 3,94 gam C. 9,85 gam D. 7,88 gam . Câu 5: Dung dịch X chứa NaOH 0,2M và Ba(OH)2 0,1M. Sục 7,168lít khí CO2 (đktc) vào 1 lít dung dịch X thì khối lượng kết tủa thu được là A. 15,76 gam. B. 7,88 gam. C. 19,7 gam. D. 10 gam. Câu 6: Hấp thụ hoàn toàn 8,96 lít CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch hỗn hợp KOH 2M và Ca(OH)2 0,5M thu được dung dịch X. Dung dịch X chứa chất tan là A. K2CO3 B. Ca(HCO3)2 C. KHCO3 và K2CO3 D. KHCO3 và Ca(HCO3)2 Câu 7 : Dung dịch A chứa NaOH 1M và Ca(OH)2 0,25M. Sục 2,24 lít (đktc) khí CO2 vào 100 ml dung dịch A ta thu được một kết tủa có khối lượng : A. 10 g. B. 5 g. C. 2,5 g. D. 15 g. Câu 8. Hấp thụ 4,48 lít (đktc) khí CO2 vào 0,5 lít dung dịch NaOH 0,4M và KOH 0,2M thì thu được dung dịch X. Cho X tác dụng với 0,5 lít dung dịch Y gồm BaCl2 0,3M và Ba(OH)2 0,025M. Kết tủa thu được là A. 19,700 gam. B. 39,400 gam. C. 24,625gam. D. 32,013gam. Câu 9. Hấp thụ hoàn toàn 1,568 lít CO2 (đktc) vào 500ml dung dịch NaOH 0,16M thu được dung dịch X. Thêm 250 ml dung dich Y gồm BaCl2 0,16M và Ba(OH)2 a mol/l vào dung dịch X thu được 3,94 gam kết tủa và dung dịch Z. Tính a? A. 0,02M B. 0,04M C. 0,03M D. 0,015M Câu 10: Cho 4,48 lít CO2 (ở đktc) hấp thụ hết vào 500ml dung dịch hỗn hợp Ba(OH)2 0,2M và NaOH 0,1M. Khối lượng kết tủa thu được là A. 9,85 g. B. 15,2 g. C. 19,7 g. D. 20,4 g. Câu 11. Sục 3,36 lít khí CO2 vào 200 ml dung dịch chứa đồng thời Ba(OH)2 0,4M và NaOH 0,3M thu được kết tủa có khối lượng là : A. 11,82 gam B. 13,79 gam C. 15,76 gam D. 19,7 gam. Câu 12. Nung 18,4 gam hỗn hợp 2 muối cacbonat của 2 kim loại hóa trị 2, thu được 9,6 gam chất rắn và khí X. Lượng khí X sinh ra cho hấp thụ vào 150 ml dung dịch NaOH 1M, khối lượng muối khan thu được sau phản ứng là: A. 21,2 gam B. 7,95 gam C. 12,6 gam D. 15,9 gam Câu 13. Sục 4,48 lít CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch chứa Na2CO3 0,5M và NaOH 0,75M thu được