Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Chuyên đề: Tích phân và ứng dụng

Lượt xem:123|Tải về:1|Số trang:9 | Ngày upload:18/07/2013

CHUYÊN ĐỀ: TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG I. BẢNG TÍNH NGUYÊN HÀM CƠ BẢN Bảng 1 Bảng 2 Hàm số f(x) Họ nguyên hàm F(x)+C Hàm số f(x) Họ nguyên hàm F(x)+C a ( hằng số) ax + C            sinx -cosx + C sin(ax+b)  cosx sinx + C cos(ax+b)  tanx + C   -cotx + C  Phương pháp 1: Phân tích tích phân đã cho thành những tích phân đơn giản có công thức trong bảng nguyên hàm cơ bản Cách phân tích : Dùng biến đổi đại số như mũ, lũy thừa, các hằng đẳng thức ... và biến đổi lượng giác bằng các công thức lượng giác cơ bản. Ví dụ : Tìm họ nguyên hàm của các hàm số sau: 1. 2. Phương pháp 2: Sử dụng cách viết vi phân hóa trong tích phân Ví dụ: Tính các tích phân: 1. 2. 3. II. TÍNH TÍCH PHÂN BẰNG CÁCH SỬ DỤNG ĐN VÀ CÁC TÍNH CHẤT TÍCH PHÂN 1. Định nghĩa: Cho hàm số y=f(x) liên tục trên . Giả sử F(x) là một nguyên hàm của hàm số f(x) thì: ( Công thức NewTon - Leiptnitz) 2. Các tính chất của tích phân: Tính chất 1: Nếu hàm số y=f(x) xác định tại a thì : Tính chất 2: Tính chất 3: Nếu f(x) = c không đổi trên thì: Tính chất 4: Nếu f(x) liên tục trên và thì Tính chất 5: Nếu hai hàm số f(x) và g(x) liên tục trên và thì: Tính chất 6: Nếu f(x) liên tục trên và thì: Tính chất 7: Nếu hai hàm số f(x) và g(x) liên tục trên thì Tính chất 8: Nếu hàm số f(x) liên tục trên và k là một hằng số thì: Tính chất 9: Nếu hàm số f(x) liên tục trên và c là một hằng số thì: Tính chất 10: Tích phân của hàm số trên cho trước không phụ thuộc vào biến số , nghĩa là : Bài 1: Tính các tích phân sau: a) b) c) d) e) f) g) h) i) k) l) m). n) o) p) q) s) v) Bài 2: Tính các tích phân sau: a) b) c) d) e) f) g) Bài 3: a) Tìm các hằng số A,B để hàm số thỏa mãn đồng thời các điều kiện và b) Tìm các giá trị của hằng số a để có đẳng thức : III. TÍNH TÍCH PHÂN BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỔI BIẾN SỐ : 1) DẠNG 1:Tính I = bằng cách đặt t = u(x) Công thức đổi biến số dạng 1: Cách thực hiện: Bước 1: Đặt Bước 2: Đổi cận : Bước 3: Chuyển tích phân đã cho sang tích phân theo biến t ta được (tiếp tục tính tích phân mới) Bài 4: Tính các tích phân sau: a) b) c) d) e) f) g) h) i) k) k) l) m) n) o) p) q) 2) DẠNG 2: Tính I = bằng cách đặt x = Công thức đổi biến số dạng 2: Cách thực hiện: Bước 1: Đặt Bước 2: Đổi cận : Bước 3: Chuyển tích phân đã cho sang tích phân theo biến t ta được (tiếp tục tính tích phân mới) Bài 5: Tính các tích phân sau: a) b)