/7

Conditional sentence (hot)

Upload: CaoPhuongThao.dokovn|Ngày: 17/04/2013|Lượt xem: 487|Tải về: 17

Name: ………………..class: …… qwsdcsecsas Conditional sentences – type 1: (câu điều kiện – loại 1) *TYPE 1:If (s+V/Vs/Ves/don’t+V/Doesn’t+V), S+will/won’t+V. (ngòai will, ta có thề dùng can. May. Must,…) I (buy) …………………….a car if you lend me some money. If the book (not be) ………………………….expensive, I'll

[Ẩn quảng cáo]