Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Đỉnh núi Cao Nhất nước ta Pan Xi păng thuộc tỉnh Sơn La. Đúng hay sai?

Conditional sentence (hot)

Name: ………………..class: …… qwsdcsecsas Conditional sentences – type 1: (câu điều kiện – loại 1) *TYPE 1:If (s+V/Vs/Ves/don’t+V/Doesn’t+V), S+will/won’t+V. (ngòai will, ta có thề dùng can. May. Must,…) I (buy) …………………….a car if you lend me some money. If the book (not be) ………………………….expensive, I'll buy it. I'll go out if it (not rain) ………………….. If that hat costs much, I (buy) …………………a small one. If she (make) …………………….that mistake again, her teacher will get angry with me. I will lend them some money if they (ask) ………………….me. My dog will bark if it (hear) …………………………any strange sound. They (let) …………………….you in if you come late. He’s waiting for his mother to come back from Chicago. If

+ Xem thêm
Download

Tài liệu miễn phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:129|Tải về:9|Số trang:7

Thông tin tài liệu

Ngày tạo: