/20

cong thuc toan sinh 9

Upload: LinhLaiNgoc.dokovn|Ngày: 17/04/2013|Lượt xem: 424|Tải về: 4

CÁC CÔNG THỨC TÍNH TOÁN PHAÀN I . CAÁU TRUÙC ADN I . Tính soá nucleâoâtit cuûa ADN hoaëc cuûa gen 1. Ñoái vôùi moãi maïch cuûa gen : - Trong ADN , 2 maïch boå sung nhau , neân soá nu vaø chieàu daøi cuûa 2 maïch baèng nhau . A1 + T1 + G1 + X1 = T2 + A2 + X2 + G2 = - Trong cuøng moät

[Ẩn quảng cáo]