Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/20

cong thuc toan sinh 9

Lượt xem:260|Tải về:4|Số trang:20 | Ngày upload:17/04/2013

CÁC CÔNG THỨC TÍNH TOÁN PHAÀN I . CAÁU TRUÙC ADN I . Tính soá nucleâoâtit cuûa ADN hoaëc cuûa gen 1. Ñoái vôùi moãi maïch cuûa gen : - Trong ADN , 2 maïch boå sung nhau , neân soá nu vaø chieàu daøi cuûa 2 maïch baèng nhau . A1 + T1 + G1 + X1 = T2 + A2 + X2 + G2 = - Trong cuøng moät maïch , A vaø T cuõng nhö G vaø X , khoâng lieân keát boå sung neân khoâng nhaát thieát phaûi baèng nhau . Söï boå sung chæ coù giöõa 2 maïch : A cuûa maïch naøy boå sung vôùi T cuûa maïch kia , G cuûa maïch naøy boå sung vôùi X cuûa maïch kia . Vì vaäy , soá nu moãi loaïi ôû maïch 1 baèng soá nu loaïi boå sung maïch 2 . A1 = T2 ; T1 = A2 ; G1 = X2 ; X1 = G2 2. Ñoái vôùi caû 2 maïch :