/3

Công văn HD thi GVDG cấp huyện năm 2009 - 2010

Upload: BaoTuan.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 501|Tải về: 1

UBND HUYỆN HỚN QUẢN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GIÁO DỤC –ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số : /PGD&ĐT-GDTH Tân Khai , ngày 04 tháng 01 năm 2010V/v Hướng dẫn dự thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2009-2010 Kính gửi : Hiệu trưởng các trường TH trong huyện; Thực hiện nhiệm vụ nă

[Ẩn quảng cáo]