/3

Công văn HD thi GVDG cấp huyện năm 2009 - 2010

Upload: BaoTuan.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 253|Tải về: 0

UBND HUYỆN HỚN QUẢN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GIÁO DỤC –ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số : /PGD&ĐT-GDTH Tân Khai , ngày 04 tháng 01 năm 2010V/v Hướng dẫn dự thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2009-2010 Kính gửi : Hiệu trưởng các trường TH trong huyện; Thực hiện nhiệm vụ năm học 2009-2010, Phòng Giáo dục&Đào tạo hướng dẫn chọn giáo viên dự thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện như sau : I . Các tiêu chuẩn để xét chọn dự thi giáo viên dạy giỏi cấp Huyện:1. Tiêu chuẩn 1 : Chất lượng- Bốn tiết dạy được khảo sát tại hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tổ, cấp trường năm học 2009-2010 đạt loại Tốt .( 2 tiết ở tổ, 2 tiết ở trường).- Có 1 sáng kiến kinh nghiệm cấp trường ( trong 5 năm gần đây) .- Tự làm ít nhất...