/19

cuong linh xay dung dat nuoc thoi ky doi moi

Upload: BaoTuan.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 634|Tải về: 6

Phần một: Ý ĐỊNH TUYÊN TRUYỀNI. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU1. Mục đíchNắm được những nội dung chủ yếu trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chù nghĩa xã hội (bổ sung phát triển năm 2011) trên cơ sở đó mỗi cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị củng cố niềm tin, xây dựng ý chí quyết tâm vận dụng s

[Ẩn quảng cáo]