Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/19

cuong linh xay dung dat nuoc thoi ky doi moi

Lượt xem:361|Tải về:3|Số trang:19 | Ngày upload:09/11/2012

Phần một: Ý ĐỊNH TUYÊN TRUYỀNI. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU1. Mục đíchNắm được những nội dung chủ yếu trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chù nghĩa xã hội (bổ sung phát triển năm 2011) trên cơ sở đó mỗi cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị củng cố niềm tin, xây dựng ý chí quyết tâm vận dụng sáng tạo những nội dung trong cương lĩnh nhất là những định hướng về quốc phòng – an ninh trong thực hiện nhiệm vụ chức trách được giao củng như trong công tác tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.2 Yêu cầu- Nắm vững một số nội dung chủ yếu trong cương lĩnh nhất là những điểm mới, bổ sung và phát triển năm 2011.- Tích cực nghiên cứu tài liệu của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ IX, Đại...