Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/10

dan xuat halogen

BÀI 39- DẪN XUẤT HALOGEN CỦA HIĐROCACBONI. KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI 1. Khái niệmKhi thay thế một hay nhiều nguyên tử hiđro của hiđrocacbon bằng nguyên tử halogen ta được dẫn xuất halogen của hiđrocacbon.VD: Metylclorua (clometan)2. Phân loạiGốc hiđrocacbon + Nguyên tử halogen(no, không no, thơm) (F, Cl, Br, I) Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon no: CH3Cl (metylclorua),CH2Br-CH2Br (1,2-đicloetan). Dẫn xuất halogen của hidrocacbon không no :CF2=CF2… . Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon thơm: C6H5Br (phenylbromua)- Bậc của dẫn xuất halogen = Bậc của nguyên tử C liên kết với nguyên tử halogenVD: CH3- Cl CH3-CH2Br-CH3 tert-propyl bromua metyl clorua isopropyl bromua ( clometan) (2-brompropan) Bậc III Bậc I Bậc IIII. TÍNH CHẤT VẬT LÍ Bảng 1. Nhiệt độ sôi (0C) của một số dẫn xuất halogen Dọc: Chiều dài mạch C (M) tăng Nhiệt độ (0C) tăng Ngang: Khối lượng ng tử X (M) tăng t0C tăng* Các hợp chất có khối lượng phân tử thấp: chất...

+ Xem thêm
Download

Tài liệu miễn phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:259|Tải về:1|Số trang:10

Thông tin tài liệu

Ngày tạo: