Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

dang dac biet cua cau di dong

Lượt xem:129|Tải về:2|Số trang:1 | Ngày upload:18/07/2013

Dạng Câu bị động đặc biệt!  1.Thể nhờ bảo(Causative form):HAVE or GET a) HAVE: +Chủ động:S+have+O.1(person)+bare-V+O2(thing) +Bị động : S+have+O2(thing)+VPP EX:I had him repair the roof yesterday .....I had the roof repaired yesterday. b) GET: +CĐ: S+ get + O1(person)+ to Inf + O2(thing) +BĐ: S+ get + O(thing)+VPP EX: I will get her to cut my hair .......I will get my hair cut. 2. Verb of opinion:Say, thinh, believe, know, report, declare.... Có 2 dang bị động: CĐ: S1+ V of opinion+(that)+clause(S2+V+O) BĐ: It+ be+ V of opinion(VPP)+(that)+Clause) Hoặc là: S2+ be+ V of opinion( VPP)+To inf Ex: They said that Tom was the brightest student in class .......It was said that Tom was the...(.nt...)..................... hay có thể viết: Tom was said to be the brightest student in class * Nếu Verb of ôpinin ( VO) ở thì hiện tại , mệnh đề tt ở quá khứ ta dùng: CĐ: * S1+ VO+(that)+ clause BĐ: * It+ be+ VO(VPP)+ that+ clause hoặc: *S2+be+ VO (VPP) + to have VPP EX: They know that Mai won the competition. ........It is known that Mai won the competition .......Mai is known to have won the compêtition 3. S(thing )+ need+ to be VPP or: S(thing) Need+ V-ING !!!!!!!!!!!!!!!