/14

danh gia chat luong tieu hoc

Upload: TrangHuynh.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 153|Tải về: 0

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN MƯỜNG TÈ TRƯỜNG PTDTBT THCS PẮC MA Số: 06/PTBT-THCS  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mường tè,, ngày 20 tháng 9 năm 2011KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG PTDTBT THCS PẮC MA1. Mục đích và phạm vi tự đánh giá:Mục đích của tự đánh giá là nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường, để giải trình với các cơ quan chức năng, xã hội về thực trạng chất lượng giáo dục của trường; để cơ quan chức năng đánh giá và công nhận trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.Căn cứ vào quyết định số 83/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 31 tháng 12 năm 2008 v/v ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông.Phạm vi tự đánh giá theo bộ tiêu chuẩn tiêu chuẩn kèm theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BGDĐT ngày 04...