/14

danh gia chat luong tieu hoc

Upload: TrangHuynh.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 331|Tải về: 2

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN MƯỜNG TÈ TRƯỜNG PTDTBT THCS PẮC MA Số: 06/PTBT-THCS  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mường tè,, ngày 20 tháng 9 năm 2011KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG PTDTBT THCS PẮC MA1. Mục đích và phạm vi tự đánh giá:Mục đích của tự đánh giá là nhằm cải tiến, nâng

[Ẩn quảng cáo]