Danh sách các trường ĐH, CĐ tổ chức thi, Không tổ chức thi TS năm 2012

Upload: TrangHuynh.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 178|Tải về: 1

"DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG ĐH,CĐ CÓ TỔ CHỨC THI NĂM 2012" " Ghi chú: Tài liệu này để tham khảo, giúp cho các đơn vị tra cứu nhanh. Nếu có phát hiện thông tin chưa đúng với cuốn "" Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH,CĐ năm 2012"", thông tin cho phòng Giáo dục chuyên nghiệp" STT Tên trường Ký hiệu Trang

"DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG ĐH,CĐ CÓ TỔ CHỨC THI NĂM 2012"
" Ghi chú: Tài liệu này để tham khảo, giúp cho các đơn vị tra cứu nhanh. Nếu có phát hiện thông tin chưa đúng với cuốn "" Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH,CĐ năm 2012"", thông tin cho phòng Giáo dục chuyên nghiệp"
STT Tên trường Ký hiệu Trang "Khối thi, ghi chú"
1 Tr­êng §¹i häc B¸ch khoa Hµ Néi BKA 38 "A, A1, D1. Hệ CĐ xét thi tại trường"
2 Häc viÖn C«ng nghÖ B­u chÝnh viÔn th«ng * phÝa B¾c BVH 33 "A, A1. Khối D1 và Hệ CĐ xét ĐH"
3 Häc viÖn C«ng nghÖ B­u chÝnh viÔn th«ng * phÝa Nam BVS 34 "A, A1. Khối D1và Hệ CĐ xét ĐH "
4 Tr­êng Cao ®¼ng S­ ph¹m Hµ Néi C01 150 "A, A1, B, C, D1, H, M, N. Ngành SP tuyển HK Hà Nội"
5 Tr­êng Cao ®¼ng S­ ph¹m Hµ Giang C05 149 "A, C, M. Tuyển HK Hà Giang"
6 Tr­êng Cao ®¼ng S­ ph¹m Lµo Cai C08 154 "A, C, D1, H, M. tuyển HK Lào Cai"
7 Tr­êng Cao ®¼ng S­ ph¹m Tuyªn Quang C09 161 "A, B, C, D1,2,3,4,5,6, M. Ngành SP, Giáo dục tuyểnTuyên Quang"
8 Tr­êng Cao ®¼ng S­ ph¹m Yªn B¸i C13 162 "A, C, D1, M. Ngành Giáo dục tuyển HK Yên Bái"
9 Tr­êng Cao ®¼ng S¬n La C14 145 "A, A1, B, C, D1, M, T"
10 Tr­êng Cao ®¼ng VÜnh Phóc C16 171 "A, B, C, D1, H, M, T"
11 Tr­êng Cao ®¼ng S­ ph¹m Qu¶ng Ninh C17 157 "A, B, C, D1, M, T.Ngành SP tuyển HK Quảng Ninh"
12 Tr­êng Cao ®¼ng S­ ph¹m Hµ T©y C20 151 "M Khối A, B, C, D1, H, N, T xét thi ĐH. Ngành SP tuyển Hà Nội"
13 Tr­êng Cao ®¼ng H¶i D­¬ng C21 135 "A, A1, B, C, D1,2,3,4,5,6, H, M, N, T"
14 Tr­êng Cao ®¼ng S­ ph¹m Hoµ B×nh C23 153 "A, B, C, D1, H, M, N .Ngành SP tuyển HK Hoà Bình"
15 Tr­êng Cao ®¼ng S­ ph¹m Hµ Nam C24 150 "A, B, C, D1, M, T"
16 Tr­êng Cao ®¼ng S­ ph¹m NghÖ An C29 156 "A, B, C, D1, H, M, N, T. Ngành SP tuyển HK Nghệ An"
17 Tr­êng Cao ®¼ng S­ ph¹m Thõa Thiªn HuÕ C33 329 "a, c, d1, m, t : SP chØ tuyÓn hé khÈu tØnh Thõa Thiªn HuÕ"
18 Tr­êng Cao ®¼ng S­ ph¹m Kon Tum C36 324 "A, b, c, d1, m (SP chØ tuyÓn Kon Tum)"
19 Tr­êng Cao ®¼ng S­ ph¹m Nha Trang C41 325 "A, b, c, d1,3,4 h, t (SP chØ tuyÓn Nha Trang)"
20 Tr­êng Cao ®¼ng S­ ph¹m T©y Ninh C46 328 "a, c, d1, m, t tuyÓn hé khÈu tØnh T©y Ninh-"
21 Tr­êng Cao ®¼ng S­ ph¹m VÜnh Long C57 331 "a, c, d1, m (SP chØ tuyÓn VÜnh Long)"
22 Tr­êng Cao ®¼ng S­ ph¹m Sãc Tr¨ng C59 328 "a, c, d1, m tuyÓn hé khÈu tØnh Sãc Tr¨ng"
23 Tr­êng Cao ®¼ng S­ ph¹m Cµ Mau C61 318 "A, c, m, t "
24 Tr­êng Cao ®¼ng S­ ph¹m §iÖn Biªn C62 148 "A, B, C, D1, M, V. Ngành SP tuyển HK Điện Biên"
25 Tr­êng Cao ®¼ng B¸n c«ng C«ng nghÖ vµ Qu¶n trÞ doanh nghiÖp CBC 293 "A, A1, d1 "
26 Tr­êng Cao ®¼ng C«ng nghÖ B¾c Hµ CBH 178 "A, A1, B, D1,2,3,4, H"
27 Tr­êng Cao ®¼ng B¸ch Khoa H­ng Yªn CBK 177 "A, A1, C, D1"
28 Tr­êng Cao ®¼ng B¸ch nghÖ T©y Hµ CBT 178 "A, C, D1"
29 Tr­êng Cao ®¼ng B¸ch ViÖt CBV 340 "a, b, d1 "
30 Tr­êng Cao ®¼ng C«ng nghiÖp Th¸i Nguyªn CCB 126 "A, A1, D1"
31 Tr­êng Cao ®¼ng C«ng nghiÖp CÈm Ph¶ CCC 123 "A, A1"
32 Tr­êng Cao ®¼ng Kü thuËt C«ng nghiÖp (B¾c Giang) CCE 140 "A, A1, D1"
33 Tr­êng Cao ®¼ng C«ng nghiÖp HuÕ CCH 298 "A, a1, b, d1, "
34 Tr­êng Cao ®¼ng C«ng nghiÖp In CCI 124 "A . Khối A1, D1 xét"
35 Tr­êng Cao ®¼ng Kinh tÕ C«ng nghiÖp Hµ Néi CCK 137 A
36 Tr­êng Cao ®¼ng C«ng nghÖ DÖt may Thêi trang Hµ Néi CCM 121 "A, D1, H, V"
37 Tr­êng Cao ®¼ng c«ng nghÖ Thñ §øc CCO 296 "A, a1, d1 "
38 Tr­êng Cao ®¼ng C«ng nghiÖp Tuy Hoµ CCP 299 "A, a1, b, d1, "
39 Tr­êng Cao ®¼ng Kü thuËt C«ng nghiÖp Qu¶ng Ng·i CCQ 344 a
40 Tr­êng Cao ®¼ng Kinh tÕ - Kü thuËt Vinatex TP.HCM CCS 314 "A, a1, d1 "
41 Tr­êng Cao ®¼ng C«ng nghiÖp ViÖt §øc CCV 128 A
42 Tr­êng Cao ®¼ng C«ng nghiÖp vµ X©y dùng CCX 127 "A, D1. Khối C xét"
43 Tr­êng Cao ®¼ng C«ng nghiÖp H­ng Yªn CCY 123 "A, A1, D1"
44 Tr­êng Cao ®¼ng C«ng nghÖ vµ Kinh doanh ViÖt TiÕn CCZ 342 "a, a1, d1 "
45 Tr­êng Cao ®¼ng Kinh tÕ Kü thuËt §iÖn Biªn CDB 137 "A, B, D1"
46 Tr­êng Cao ®¼ng V¨n ho¸ NghÖ thuËt vµ Du lÞch Nha Trang CDK 334 "a, a1, c, d1,2,3, n, h, r, s "
47 Tr­êng Cao ®¼ng Mü thuËt Trang trÝ §ång Nai CDN 317 H
48 Tr­êng Cao ®¼ng N«ng L©m §«ng B¾c CDP 144 "A, B"
49 Tr­êng Cao ®¼ng X©y dùng C«ng tr×nh ®« thÞ CDT 167 A
50 Tr­êng Cao ®¼ng D­îc Phó Thä CDU 180 "A, B, D1,2,3,4,5,6"
51 Tr­êng Cao ®¼ng ViÔn §«ng CDV 349 "a, a1, d1 "
52 Tr­êng Cao ®¼ng Kinh tÕ Kü thuËt NghÖ An CEA 138 "A, B"
53 Tr­êng Cao ®¼ng C«ng th­¬ng Tp.HCM CES 300 "A, a1, d1 "
54 Tr­êng Cao ®¼ng Giao th«ng VËn t¶i III CGS 307 A
55 Tr­êng Cao ®¼ng Giao th«ng VËn t¶i Tp.HCM CGT 308 A
56 Tr­êng Cao ®¼ng Hµng H¶i CHH 136 A
57 Tr­êng Cao ®¼ng Céng ®ång Hµ Néi CHN 130 A
58 Tr­êng Cao ®¼ng C«ng nghÖ Th«ng tin H÷u NghÞ ViÖt Hµn CHV 297 "A, a1, d1, xÐt KQ thi V, H"
59 Tr­êng Cao ®¼ng S­ ph¹m Kü thuËt VÜnh Long CK4 324 a
60 Tr­êng Cao ®¼ng Kinh tÕ - Kü thuËt VÜnh Phóc CKA 140 "A, A1, B, D1"
61 Tr­êng Cao ®¼ng Kü thuËt Cao Th¾ng CKC 315 A
62 Tr­êng Cao ®¼ng Kinh tÕ §èi ngo¹i CKD 309 "A, d1 "
63 Tr­êng Cao ®¼ng Kinh tÕ - Kü thuËt Kiª
[Ẩn quảng cáo]