Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Đáp án đề thi HSG Sinh 12 của ... 2009

Lượt xem:97|Tải về:1|Số trang:3 | Ngày upload:18/07/2013

SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN ĐỀ NGHỊ KÌ THI OLYMPIC ĐBSCL SÓC TRĂNG Năm học 2008 – 2009 -----o0o----- ----------///---------- Môn : Sinh học –Lớp 12 1. Sinh học tế bào Bài 1 (2đ) Chú thích hình: Lưới nội chất hạt, bộ máy Golgi, lizôxôm, sự nhập bào, không bào tiêu hoá, quá trình tiêu hoá, sự xuất bào. (0.5đ) Giải thích: - Ribôxôm trên lưới nội chất hạt tổng hợp prôtêin là các enzim tiêu hoá, chúng được vận chuyển đến thể Golgi và chứa trong các lizôxôm.(0.5đ) - Ở đây thức ăn là vật thể rắn có kích thước tương đối lớn được tế bào lấy vào bằng hiện tượng nhập bào, thức ăn được di chuyển trong chất tế bào nhờ các không bào tiêu hoá. (0.5đ) - Cuối cùng thức ăn được tiêu hoá và sử dụng cho các quá trình đồng hóa trong tế bào, chất bã được thải ra khỏi tế bào bằng hiện tượng xuất bào.(0.5đ) Bài 2 (2đ) a. Gọi x là số ong thợ, y là số ong đực thì y = 0,02x Ta có 32x + 16 x 0,02x =155136; x = 4800; y = 96.(0.25đ) b. Tổng số trứng đẻ là (4800x100/80) + (96x100/60) = 6160.(0.25đ) c. Tổng số nhiễm sắc thể bị tiêu biến - Số trứng thụ tinh đẻ ra: 4800 x 100/80 = 6000 trứng (0.25đ) - Số tinh trùng không thụ tinh: (6000 x 100) – 6000 = 594000 (0.25đ) - Số trứng không thụ tinh đẻ ra: 96 x 100/60 = 160 trứng (0.25đ) - Số trứng không thụ tinh không nở: 160 – 96 = 64 (0.25đ) - Số trứng thụ tinh không nở: 6000 – 4800 = 1200 (0.25đ) - Tổng số nhiễm sắc thể bị tiêu biến: (32 x 1200) + 16(64 + 594000) = 9543424 NST (0.25đ) 2. Sinh học vi sinh vật Bài 1 (1đ) - Đó là vi sinh vật hoá tự dưỡng. (0.25đ) Thông qua quá trình oxi hoá các chất vô cơ (như NH4+, NO2-, H2S, S, H2, Fe2+…) chúng tạo ra ATP giàu năng lượng và hiđrô [H+] để cung cấp cho quá trình khử cacbonnic trong không khí thành chất hữu cơ. (0.25đ) - Ví dụ: Vi khuẩn oxi hoá lưu huỳnh không màu (0.25đ) Chúng sử dụng quá trình oxi hoá 1 hay nhiều hợp chất lưu huỳnh (H2S, S, S2O3, S2O32-, SO32-…) làm nguồn năng lượng để tích luỹ lại trong ATP và dùng năng lượng này để khử CO2 thành chất hữu cơ.(0.25đ) Bài 2 (1đ) Số tế bào được tạo ra: N==1,2.1040 (0,25đ) Với N=2n. Số lần phân chia: n==133 (0,25đ) Thời gian cần thiết: t=133/3= 43h20’ (0,5đ) 3. Sinh học cơ thể động vật Bài 1. a. Mỗi loài chim đã chương trình hoá dấu ấn di truyền vào tiếng hót của chính loài mình trong thời kì động dục. Xu hướng lắng nghe tiếng hót và bắt chước tiếng hót là bẩm sinh, nhưng bản thân điệu hót thì chim phải được học.(0,5đ) b. Tĩnh mạch phổi ( tâm nhĩ trái ( tâm thất trái ( động mạch chủ ( động mạch nhỏ ( mao mạch ( tế bào ( mao mạch ( tĩnh mạch nhỏ ( tĩnh mạch chủ ( tâm nhĩ phải ( tâm thất phải ( động mạch phổi ( mao mạch ( tĩnh mạch phổi.(1đ) Bài 2 - Trở ngại: thụ tinh ngoài không thực hiện được, trứng đẻ ra sẽ bị phá huỷ bởi nhiều yếu tố như: ánh sáng, nhiệt độ, …(0,25đ) - Khắc phục: thụ tinh trong, đẻ con, đẻ trứng có vỏ bọc dày. (0,25đ) 4. Sinh học cơ thể thực vật Bài 1 a. Đường phân là cổ nhất vì diễn ra ở mọi cơ thể sống.(0,5đ) b. Ví dụ về sinh sản sinh dưỡng: Hành, chồi rễ, thân ngầm.(0,5đ) - Ưu thế: ít lãng phí, không khó khăn như sinh sản lưỡng tính và ít rủi ro cho các cây non.(0,5đ) Bài 2 - Là các vận động không có sự phân chia và lớn lên của tế bào của cây, chỉ liên quan đến sức trương nước, xảy ra sự lan