Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Dap an Violympic vòng lop 6

Lượt xem:3432|Tải về:9|Số trang:9 | Ngày upload:18/07/2013

BÀI THI SỐ 1 Chọn đáp án đúng: Câu 1: Cho tập hợp A = {1; 2; 3; }. Khẳng định nào sau đây là sai ? 2  A {1; }  A {3; }  A b  A Câu 2: Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên không vượt quá 2010 là: 2010 2011 2009 2012 Câu 3: Có năm đội bóng đá thi đấu vòng tròn trong một giải đấu (hai đội bất kì đều gặp nhau một trận). Số trận đấu của giải đó là: 10 20 6 16 Câu 4: Cho 6 điểm trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng. Số tất cả các đường thẳng đi qua 2 trong 6 điểm đã cho là: 6 9 12 15 Câu 5: Có năm đội bóng đá thi đấu vòng tròn hai lượt trong một giải đấu (hai đội bất kì đều gặp nhau một trận lượt đi và một trận lượt về). Số trận đấu của giải đó là: 20 18 10 16 Câu 6: Tập hợp các số tự nhiên  mà  là:  {1} {7; 8} {15} Câu 7: Số 500 là số có số chục là 0 có số đơn vị là 0 có chữ số hàng chục là 0 có chữ số hàng chục là 50 Câu 8: Cho năm chữ số 2; 5; 9; 7; 4. Có thể lập được bao nhiêu số có hai chữ số khác nhau từ các chữ số trên ? 18 20 24 60 Câu 9: Tập hợp các chữ cái của từ "VIOLYMPIC" là: {V; I; O; L; Y; M; P; I; C} {V; O; L; Y; M; P; C} {V; L; Y; M; P; I; C} {C; I; L; M; O; P; V; Y} Câu 10: Cho hai tập hợp P = {} và Q = { |  là số lẻ có một chữ số}. Tập hợp S gồm các phần tử thuộc cả hai tập hợp P và Q là: S = {1; 2; 3; 4; 5} S = {1; 3; 5} S = {0; 1; 2; 3; 4; 5; 7; 9} S = {0; 2; 4} BÀI THI SỐ 1 Chọn đáp án đúng: Câu 1: Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên không vượt quá 2010 là: 2010 2011 2009 2012 Câu 2: Tập hợp P = {} gồm các phần tử 1; 2; 3; 4 1; 2; 3; 4; 5 0; 1; 2; 3; 4 0; 1; 2; 3; 4; 5 Câu 3: Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên chẵn lớn hơn 13 và nhỏ hơn 3000 là: 1493 2987 1492 một số khác Câu 4: Cho 6 điểm trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng. Số tất cả các đường thẳng đi qua 2 trong 6 điểm đã cho là: 6 9 12 15 Câu 5: Cho tập hợp Q = {12; 78; 86}. Cách viết nào sau đây là sai ? {78}  Q 10  Q {78; 86}  Q 12  Q Câu 6: Số 500 là số có số chục là 0 có số đơn vị là 0 có chữ số hàng chục là 0 có chữ số hàng chục là 50 Câu 7: Có năm đội bóng đá thi đấu vòng tròn hai lượt trong một giải đấu (hai đội bất kì đều gặp nhau một trận lượt đi và một trận lượt về). Số trận đấu của giải đó là: 20 18 10 16 Câu 8: Từ nào sau đây có tập hợp các chữ cái gồm 5 phần tử ? "Sông Hồng" "Sông Mê Kông" "Sông Sài Gòn" "Sông Đồng Nai" Câu 9: Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên chia hết cho 4 và nhỏ hơn 40 là: 10 8 12 9 Câu 10: Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên chia hết cho 3 và nhỏ hơn 49 là