Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Day so viet theo quy luat

Lượt xem:217|Tải về:2|Số trang:9 | Ngày upload:18/07/2013

(1). D·y 1: Sö dông c«ng thøc tæng qu¸t - - - Chøng minh - - - ((Bµi 1.1: TÝnh a) b) c) d) (Bµi 1.2: TÝnh: a) b) c) (Bµi 1.3: T×m sè tù nhiªn x, tho¶ m·n: a) b) c) (Bµi 1.4: Chøng minh r»ng víi mäi sè tù nhiªn n kh¸c 0 ta ®Òu cã: a) b) (Bµi 1.5: Chøng minh r»ng víi mäi ta cã: (Bµi 1.6: Cho chøng minh: (Bµi 1.7: Cho d·y sè : a) T×m sè h¹ng tæng qu¸t cña d·y b) Gäi S lµ tæng cña 100 sè h¹ng ®Çu tiªn cña d·y. TÝnh S. (Bµi 1.8: Cho . Chøng minh HD: Ta cã :  (Bµi 1.9: Cho . Chøng minh (Bµi 1.10: Cho . Chøng minh (Bµi 1.11: Cho . Chøng minh: (Bµi 1.12: Cho . Chøng minh: (Bµi 1.13: Cho . Chøng minh: (Bµi 1.14: Cho . Chøng minh: (Bµi 1.15: Cho . Chøng minh: (Bµi 1.16: Cho . Chøng minh: (Bµi 1.17: Cho . T×m phÇn nguyªn cña B. (Bµi 1.18: Cho . Chøng minh C > 48 HD: C = (1 - ) + (1 - ) + (1 - ) + …+ (1 - ) = 49 – () > 48 (Bµi 1.19: Cho . Chøng minh (Bµi1.20: Cho . Chøng minh 97 (Bµi1.21: Chøng minh HD: (Bµi1.22: Cho . Chøng minh r»ng: HD: ¸p dông ph­¬ng ph¸p lµm tréi. Ta cã :  Më réng víi tÝch nhiÒu thõa sè: Chøng minh: (Bµi 1.23: TÝnh (Bµi 1.24: Cho . Chøng minh HD: (Bµi 1.25: Cho . Chøng minh B (Bµi 1.26: Cho . Chøng minh (Bµi 1.27: Chøng minh víi mäi n N; n > 1 ta cã: (Bµi 1.28: TÝnh (Bµi 1.29: TÝnh Bµi 1.30: TÝnh: Bµi 1. 31: TÝnh: Bµi 1.32: Cho So s¸nh S víi ( Hướng dẫn: Áp dụng vào bài toán với m ( {2; 2 , …., 2 } và k ( { 2005, 2005 , …} ta có:  ……………….. (2). D·y 2: D·y luü thõa víi n tù nhiªn. Bµi 2.1: TÝnh : Bµi 2.2: TÝnh: Bµi 2.3: TÝnh: Bµi 2.4: TÝnh: Bµi 2.5: Cho . Chøng minh Bµi 2.6: Cho . Chøng minh B Bµi 2.7: Cho . Chøng minh: Bµi 2.8: Cho . Chøng minh: D Bµi 2.9: Cho . Chøng minh: Bµi 2.10: Cho víi n N*. Chøng minh: Bµi 2.11: Cho . Chøng minh: Bµi 2.12: Cho . Chøng minh: Bµi 2.13: Cho . Chøng minh: I Bµi 2.14: Cho . Chøng minh: Bµi 2.15: Cho . Chøng minh: L (3). D·y 3: D·y d¹ng tÝch c¸c ph©n sè viÕt theo quy luËt: Bµi 3.1: TÝnh: . Bµi 3.2: Cho d·y sè: a) T×m sè h¹ng tæng qu¸t cña d·y. b) TÝnh tÝch cña 98 sè h¹ng ®Çu tiªn cña d·y. Bµi 3.3: TÝnh: . Bµi 3.4: Cho . Chøng minh: HD: Ta cã (1) (2) Nh©n (1) vµ (2) theo tõng vÕ ta ®­îc: Bµi 3.5: Cho . Chøng minh: Bµi 3.6: TÝnh: Bµi 3.7: TÝnh: . Bµi 3.8: TÝnh: . Bµi 3.9: TÝnh: . Bµi 3.10: TÝnh: Bµi 3.11: Cho . So s¸nh K víi Bµi 3.12: So s¸nh víi Bµi 3.13: So s¸nh víi Bµi 3.14: TÝnh: Bµi 3.15: TÝnh . Bµi 3.16: TÝnh: Bµi 3.17: TÝnh: Bµi 3.18: So s¸nh: vµ Bµi 3.19: Cho . Chøng minh V Bµi 3.20: Cho . Chøng minh: Bµi 3.21: Cho . Chøng minh: Bµi 3.22: TÝnh: Bµi 3.23: TÝnh: Bµi 3.24: TÝnh: , víi n N, Bµi 3.25: Cho vµ víi n N*. TÝnh Bµi 3.26: Cho vµ TÝnh: G + H. Bµi 3.27: Cho víi n N. Chøng minh: Bµi 3.28: Cho d·y sè: a) T×m sè h¹ng tæng qu¸t cña d·y. b) Gäi A lµ tÝch cña 11 sè h¹ng ®Çu tiªn cña d·y. Chøng minh lµ sè tù nhiªn. c) T×m ch÷ sè tËn cïng cña Bµi 3.29: Cho vµ víi n N a) Chøng minh : lµ sè tù nhiªn b) T×m n ®Ó M lµ sè nguyªn tè. Bµi 3.30: Cho  víi n N a) Chøng minh : 5A – 2B lµ sè tù nhiªn. b) Chøng minh víi mäi sè tù nhiªn n kh¸c 0 th× 5A – 2B chia hÕt cho 45. Bµi 3.31: Cho .( víi n N ) Chøng minh: A (4). TÝnh hîp lÝ c¸c biÓu thøc cã néi dung phøc t¹p: Bµi 4.1: TÝnh: XÐt tæng: ( gåm cã 98 tæng) Ta thÊy : sè 1 cã mÆt ë 98 tæng ; sè 2 cã mÆt ë 97 tæng ; sè 3 cã mÆt ë 96 tæng ;…; sè 97 cã mÆt ë 2 tæng ; sè 98 cã mÆt ë 1 tæng . Do ®ã = 1.98+2.97+3.96+…+97.2+98.1 §S: A = 1 Bµi 4.2: TÝnh: HD: Theo bµi 4.1, ta cã 1.98+2.97+3.96+…+97.2+98.1 = . ¸p dông c«ng thøc tÝnh tæng c¸c sè tù nhiªn liªn tiÕp ta ®­îc: = == Bµi 4.3: TÝnh: Bµi 4.4: TÝnh: HD: Ta cã : = (1 - ) + (1 - ) + …+ (1 - ) = + +…+ §S: D = 1 Bµi 4.5: TÝnh: HD: Ta chøng minh cho : = = §S: E = 1 Bµi 4.6: TÝnh Bµi 4.7: TÝnh (§¸p sè : G = 0) Bµi 4.8: TÝnh HD:Ta cã: VËy H = 100 Bµi 4.9: TÝnh (§¸p sè : L = ) Bµi 4.10: TÝnh (§¸p sè : K = 7) Bµi 4.11: TÝnh HD: Bµi 4.12: TÝnh (§¸p sè : L = ) Bµi 4.13: TÝnh HD: N = = = Bµi 4.14: TÝnh HD: Bµi 4.15: TÝnh HD: Ta cã : = (1 + ) + ( + ) +( + ) +…+.( + ) = …+ = 100.() = 50. () VËy Q = 50 Bµi 4.16: TÝnh HD:Ta cã: Lµm tù¬ng tù nh­ bµi 4.8 Ta cã ®¸p sè R = Bµi 4.17: HD: §Æt V = x:y Ta cã x = 100(Theo bµi 4.8) VËy V = (Bµi 4.18: Cho: ; TÝnh tû sè HD: Ta cã :  = ----------HÕt--------- H·y ghÐ th¨m t«i nÕu cã thÓ. http://violet.vn/sonhienhoa1981