/9

Day so viet theo quy luat

Upload: TrieuHa.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 424|Tải về: 3

(1). D·y 1: Sö dông c«ng thøc tæng qu¸t - - - Chøng minh - - - ((Bµi 1.1: TÝnh a) b) c) d) (Bµi 1.2: TÝnh: a) b) c) (Bµi 1.3: T×m sè tù nhiªn x, tho¶ m·n: a) b) c) (Bµi 1.4: Chøng minh r»ng víi mäi sè tù nhiªn n kh¸c 0 ta ®Òu cã: a) b) (Bµi 1.5: Chøng minh r»ng víi

[Ẩn quảng cáo]