Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

DE CUONG ON TAP CHUONG HALOGEN HOA 10

Lượt xem:516|Tải về:4|Số trang:3 | Ngày upload:09/11/2012

Viết các phương trình phản ứng xảy ra cho các sơ đồ sau:a) HCl ( Cl2 ( FeCl3 ( NaCl ( HCl ( CuCl2 ( AgClb) KMnO4(Cl2(HCl (FeCl3 ( AgCl( Cl2(Br2(I2(ZnI2c) MnO2 → Cl2 → KClO3 → KCl → HCl → Cl2 → Clorua vơiNhận biết các lọ mất nhãn đựng các dung dịch sau:a) NaOH, NaCl, HCl,HNO3 b) KOH, NaCl, HCl, NaNO3Hãy chỉ ra mệnh đề không chính xác. Tất cả muối AgX (X là halogen) đều không tan. Tất cả các hiđro halogenua đều tồn tại ở thể khí, ở điều kiện thường.Tất cả các hiđro halogenua khi tan vào nước đều cho dung dịch axit. D. Các halogen (từ F2 đến I2) tác dụng trực tiếp với hầu hết các kim loại. Cho các mệnh đề dưới đây:a. Các halogen có số OXH từ -1 đến +7.b. Flo là chất chỉ có tính OXHc. F2 đẩy được Cl2 ra khỏi dung dịch muối NaCld. Tính axit của...