Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/22

đề cương ôn tập học kỳ 1

Lượt xem:148|Tải về:0|Số trang:22 | Ngày upload:18/07/2013

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I _ TOÁN 6 Năm học: 2009 – 2010 LÝ THUYẾT A. SỐ HỌC Câu 1: Phát biểu và viết dạng tổng quát các tích chất của phép cộng và phép nhân? Câu 2: Nêu định nghĩa lũy thừa bậc n của a Câu 3: Viết công thức nhân hai lũy thừa cùng cơ số, chia hai lũy thừa cùng cơ số Câu 4: Khi nào ta nói số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b? Câu 5: Phát biểu và viết dạng tổng quát hai tính chất chia hết của một tổng Câu 6: Phát biểu dấu hiệu chia hết cho 2, cho 3, cho 5, cho 9. Câu 7: Thế nào là số nguyên tố, hợp số? Cho ví dụ? Câu 8: Thế nào là hai số nguyên tố cùng nhau? Cho ví dụ? Câu 8: ƯCLN của hai hay nhiều số là gì? Nêu cách tìm? Câu 9: BCNN của hai hay nhiều số là gì? Nêu cách tìm? Câu 10: Để viết một tập hợp có mấy cách? cho ví dụ? Câu 11: Viết dạng tổng quát của phép trừ và phép chia trong tập N B. ĐẠI SỐ Câu 1: Viết tập hợp Z các số nguyên Câu 2: Số nào là số đối của một số nguyên a? Số đối của số nguyên a có thể là một số nguyên âm? Số nguyên dương? Số không? Câu 3: Giá trị tuyệt đối của một số nguyên a là gì? Giá trị tuyệt đối của một số nguyên a có thể là số nguyên dương ? Số nguyên âm ? Số 0 ? Câu 4: Phát biểu quy tắc cộng, trừ hai số nguyên. Câu 5: Phát biểu quy tắc bỏ ngoặc ? Câu 6: Viết dưới dạng công thức các tính chất của phép cộng các số nguyên. C. HÌNH HỌC Câu 1: Thế nào là một tia gốc O ? Hai tia đối nhau? Đoạn thẳng AB ? Câu 2: Khi nào thì AM + MB = AB ? Nếu AM + MB =AB thì trong ba điểm A,M,B điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại. Câu 3: Trên tia Ox, có OM Câu 4: Nêu định nghĩa và tính chất trung điểm của đoạn thẳng. (có vẽ hình) BÀI TẬP SỐ HỌC LỚP 6 I) Các bài tập về tập hợp: Bài 1: Viết tập hợp các chữ cái trong từ “ NHA TRANG” Bài 2: các kí hiệu  , điền kí hiệu thích hợp vào ô vuông a)  ( {1; 2; 6} b) 3 ( {1; 2; 6} c) 0 ( {0} d)  (  Bài 3: Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử: a/ A = {x ( N / 11 Bài 4 : a) Cho tập hợp B = {0 ; 3 ; 6 ; 9 ; 12 ; 15 … 2007}. Viết lại tập hợp B bằng cách nêu các tính chất đặc trưng của các phần tử . b) Tập hợp B= có bao nhiêu phần tử ? c) Tính số phần tử của tập hợp C = {1; 8; 27; 64; 125; 216 ; …; 1000000 d) Cho tập hợp H = {0 ; 2 ; 4 ; 6; …; 2a} .Tìm số tự nhiên a biết rằng tập hợp H có 2003 phần tử. Bài 5: Cho tập hợp  và  a) Viết tập hợp các phần tử vừa thuộc A vừa thuộc B b) Viết tập hợp các phần tử thuộc A nhưng không thuộc B. c) Viết tập hợp các phần tử thuộc B nhưng không thuộc A. Bài 6 : Trong các tập hợp sau , các tập hợp nào bằng nhau : A = B = N = N