/8

De cuong On tap hoc ky toan 8

Upload: QuanPhanNgoc.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 102|Tải về: 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TOÁN LỚP 8 HỌC KỲ I - NĂM HỌC 09-10 A. ĐẠI SÔ I/ Lý thuyết: 1/ Phát biểu qui tắt nhân đơn thức với đa thức; Đa thức với đa thức. Áp dụng tính: a/ xy(3x2y - 3yx + y2) ; b/ (xy - 3x + 2y)(-2xy) c/ (2 -3x)(6x3 - 7x2 - x + 2) ; d/ (2xy + 5x)(1- 3x) 2/ Khi nào đơn thức A chia hết cho đơn thức B ? Đa thức C chia hết cho đa thức D ? Áp dụng tính: a/ (25x5 - 5x4 + 10x2) : 5x2 b/ (x2 - 2x + 1):(1 -x) c/ (x3 - 8) : ( x2 + 2x + 4) 3/ Thế nào là phân thức đại số? Cho ví dụ? 4 / Định nghĩa hai phân thức bằng nhau. Áp dụng: Hai phân thức sau có bằng nhau không? và  5/ Nêu tính chất cơ bản của phân thức đại số? Áp dụng: Hai phân thức sau bằng nhau đúng hay sai? = 6/ Nêu các qui tắt cộng ,trừ , nhân, chia các phân thức đại số. 7/ Nêu qui tắt rút gọn phân thức đại số. Áp dụng : Rút gọn  ;  8/ Muốn qui đồng mẫu thức các phân thức đại số ta làm thế nào ? Áp dụng qui đồng :  và 9/ Tim phân thức đối của phân thức:  10/ Điền vào chổ trống thích hợp bằng cách vận dụng hằng đẳng thức : a/ x2 - 4x + 4 = ...... b/ x2 + 10x +25 = ...... c/ (2x+5)(2x-5) = ...... d/ x3 + 6 + 12x +8 = ...... e/ x3- 6x +12x - 8 = …… f/ (x+2)(x2-2x +4) = ...... g/ (x-3)(x2+3x+9) = ....... II.Trắc nghiệm:: Hãy khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng: 1/ Gía trị của biểu thức : x5 - 4x4 + 4x 3 - 4x2 + 4x -1 với x = 3 là: a/ -2. ; b/ 2. ; c/ -3. ; d/ 3. 2/ Để biểu thức 4x 2 + 28 x + a là bình phương của một tổng , giá trị của a là: a/ 4. ; b/ 14 . ; c/ 196. ; d/ 49. 3/ Biết 2x +3( 5-x ) = 0. Gía trị của x là : a/ 3. ; b/ -15. ; c/ 5. ; d/ Một giá trị khác. 4/ Với mọi giá trị của biến,giá trị của biểu thức: 25x 4 - 40 x2y3 + 16y6 là một số: a/ Dương. ; b/ Không dương. ; c/ Âm . ; d/ Không âm. 5/ Để biểu thức x2 + 2ax + 25 biểu diển được dưới dạng bình phương của một hiệu , giá trị của a là : a/ 5. ; b/ 10. ; c/ -10. ; d/ Cả b và c . 6/Biết 5x - ( x + 4 ) 4 = 0 . Giá trị của x là : a/ -16. ; b/ 16 . ; c/ 4 . ; d/ - 4 7/Với mọi giá trị của biến , giá trị của biểu thức 9a4 + 42a2 b4 + 49b8 là môt số : a/Âm. ; b/Dương. ; c/Không âm . ; d/Không dương 8/Gía trị của biểu thức x4 - 3x3 + 3x2 - 3x + 1 với x = 2 là : a/4. ; b/5. ; c/1. ; d/-1 9/ Giá trị của biểu thức : A = (3x - 2y)(9x2 +12xy + 4y2 ) tại x = 1 ; y = 2 là : A . -37 B . 1 C . -1 D . A,B,C đều sai 10 / Giá trị của biểu thức : A = (2x - 3)(4x2 + 6x + 9) tại x = 3 là : A . 18 B . 81 C . 729 D . A,B,C đều sai 11/Đa thức A = 24x3y4z2 - 18x4y3z + 36x3y3z3 chia hết cho đơn thức : A . 6x2y2z2 B . -11x3y3 C . 3x3y3z3 D . A,B,C đều sai 12/ Để biểu thức x2 + ax + 49 viết được dưới dạng