/7

Đề cương ôn tập kì II - Hóa học 8

Upload: AlexPeones.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 335|Tải về: 2

Câu hỏi ôn tập học kì II – hoá 8 đề cương ôn tập hoá học 8 I – Lý thuyết Câu 1 : Nêu tính chất vật lý và tính chất hoá học của oxy ? Đối với tính chất hoá học viết phương trình phản ứng minh hoạ . Câu 2 : a) Nêu các phương pháp điều chế oxy ? Viết phương trình phản ứng minh hoạ. b) Nêu các phương pháp thu khí oxy trong phòng thí nghiệm? Phương pháp nào ưu việt hơn? Giải thích vì sao ? Câu 3 : Thế nào là sự khử , sự oxy hoá ? Cho ví dụ Câu 4 : Thế nào là phản ứng oxy hoá - khử ? Trong các phản ứng sau phản ứng nào là phản ứng oxy hoá khử ? Chỉ rõ chất khử , chất oxy hoá ? Sự khử , sự oxy hoá. a) CuO + H2 Cu + H2O b) CaCO3 CaO + CO2 c) 2H2 + O2 2H2O Câu 5 : Định nghĩa oxit ? Phân loại oxit ? Mỗi loại oxit cho hai ví dụ . Câu 6 : Thế nào là phản ứng phân huỷ ? Phản ứng hoá hợp ? Cho ví dụ . Câu 7 : Nêu tính chất hoá học của hiđro ? Viết phương trình phản ứng minh hoạ cho mỗi tính chất . Câu 8 : Nêu phương pháp điều chế hiđro ? Viết phương trình phản ứng minh hoạ . Câu 9 : Nêu thành phần hoá học và tính chất hoá học của nước ? Viết phương trình phản ứng minh hoạ . Câu 10 : Nêu vai trò của nước trong đời sống và trong sản xuất ? Nêu các biện pháp bảo vệ nguồn nước , tránh ô nhiễm . Câu 11 : Nêu định nghĩa và phân loại axit , bazơ , muối ? Cho ví dụ . Câu 12 : Thế nào là dung môi , chất tan , dung dịch ? Câu 13 : Độ tan của một chất trong nước là gì ? Cho ví dụ . Câu 14 : Nồng độ mol/l của dung dịch là gì ? Viết công thức tính. Câu 15 : Nồng độ phần trăm dung dịch là gì ? Viết công thức tính. II – bài tập trắc nghiệm Dạng 1 : Chọn đáp án đúng Bài 1:Chọn đáp án đúng bằng cách khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời. Câu 1 : Thành phần của không khí là . A . 21% khí N2 , 78% khí O2 , 1% các khí khác . B . 21% các khí khác , 78% khí N2 , 1% khí O2 . C. 21% khí O2 , 78% khí N2 , 1% các khí khác . D . 21% khí O2 , 78% các khí khác , 1% khí N2 . Câu 2 : Chất để điều chế oxy trong phòng thí nghiệm là . A . Fe3O4 B. KClO3 C. CaCO3 D. không khí  Câu 3 : Oxit là hợp chất của oxy với A . Một nguyên tố kim loại . C . Một nguyên tố phi kim khác . E . Các nguyên tố kim loại . B . Các nguyên tố hoấ học khác. D . Một nguyên tố hoá học khác.  Câu 4 : Để điều chế được 6,72 l O2 (ở đktc) cần phải có lượng KClO3 cần thiết là : A . 12,25 g B. 24,5 g C. 112,5 g D. 36,75 g  Câu 5 : Đốt cháy sắt thu được 0,2 mol Fe3O4 . Vậy thể tích khí oxi tham gia phản ứng ( đktc ) A . 4,48 l B. 6,72 l