/1

Đề cương ôn tập sinh học 11 học kì II

Upload: HuongGiangNguyen.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 259|Tải về: 1

ôn sinh 11 kì II 1- Sinh trưởng là gì? So sánh sình trưởng thứ cấp và sinh trương sơ cấp? Giải thích hiện tượng mọc vống của thực vật trong bóng tối? 2- Hoocmôn thực vật là gì? Khi sử dụng hoocmôn thực vật cần chú ý điều gì? Giả thích vì sao? Nêu hai ứng dụng của hoocmôn thực vật trong nông nghiệp? 3- Trình bày sơ đồ phát triển qua biến thái ở ếch? Nêu đặc điểm của từng giai đoạn? 4- Sinh sản vô tính là gì? Trình bày những hình thức sinh sản vô tính ở thực vật? 5- Phân biệt sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính ở thực vật? 6-Sinh sản hữu tính là gì? Trình bày những đặc trưng của sinh sản hữu tính? 7- Trình bày cấu tạo của hoa? Trình bày quá trình hình thành hạt phấn và túi phôi của thực vật có hoa dưới dạng sơ đồ? 8- Trình bày quá trình thụ phấn và thụ tinh ở thực vật hạt kín? 9- Nêu các hình thức sinh sản vô tính ở động vật? Hãy chỉ ra ưu và nhược điểm của sinh sản vô tính ở thực vật? 10- So sánh sinh sản vô tính ở thực vật và động vật? 11- so sánh sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính ở động vật? 12- Trình bày cơ chế điều hoà sinh tinh và sinh trứng ở người? (Chúc các bạn thi tốt)