/6

de cuong on tap tieng anh 9 hoc ki 1

Upload: XoaiXanhDanhDa.dokovn|Ngày: 17/04/2013|Lượt xem: 963|Tải về: 29

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I LỚP 9 Môn: Anh Văn Năm học: 2011 -2012 A. GRAMMAR: 1. The present simple tense S + is /am /are + O S + V1 / V- s / V-es / has+ O Adv: always / usually / often / sometimes / everyday 2. The present progressive tense : S + is / am / are + V-ing + O Adv: now, at the present, at the moment 3. The future simple tense: S + will + V1 + O Adv: Tomorrow, next week, next Sunday........... 4. The past simple tense S + was / were + O S + V-ed / V2 + O Adv: yesterday, last week, last Sunday, ago, in 2007..... 5. The past progressive tense S +was /were + V-ing +O Adv: At this time yesterday, at this time last week, at 8.00 la