/8

de cuong on tap toan 8 HK1

Upload: DaTang.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 209|Tải về: 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ MỘT TOÁN 8 NĂM HỌC 2009 - 2010 Câu 1: Em hãy chọn 1 chữ cái đứng trước câu trả lời đúng. a) Kết quả của phép nhân 3x(x – 1) là: A. 3x2 B. 3x2 – 1 C. 3x2 – 3x D. 3x2 + 3x b) Kết quả của phép nhân (1 + 3x)(-2xy) là A. - 6x2 B. -2xy + 6x2y; C. 1 – 6x2y; D. -2xy – 6x2y Câu 2: Chọn 1 chữ cái đứng trước câu trả lời đúng. a) Kết quả của phép nhân (x + 3)(x2 – 3x + 9) là A. x3 + 27; B. x3 – 27; C. (x + 3)3; D. (x – 3)3 b) đa thức phải điền vào chỗ trống (...) của đẳng thức (........)( x2 – 2x + 4) = x3 + 8 là A. (x – 2); B. (x + 2); C. (x – 2)2 D. (x + 2)2 Câu 3: Điền các đơn thức thích hợp vào ô trống (2x + y)(… - …… + ……) = 8x3 + y3 (x - …..)(…… + 3x + ……..) = x 3 – 27 Câu 4: Điền đơn thức thích hợp vào chỗ trống (...) để được đẳng thức đúng. a) x2 + 4xy + .... = (.........+ 2y )2 b) ..........- 6xy + 9y2 = (.......- .......)2 Bài 5: (3 điểm) Điền chữ số thích hợp vào (...) x2 + 4x + ..... = (...... + 2)2 9x2 - 30xy + ...... = (...... - ......)2 x3 + ...... + ...... + 27 = (x + ......)3 Câu 6 : Kết quả phép tính 27x4y2z : 9x4y là : A. 18yz B. 18xyz C. 3yz D. 3xyz Câu 7 : Kết quả của phép tính 15x2y2z : 3xyz là: A. 5xyz B. 5x2y2z C. 15xy D. 5xy Câu 8 : Kết quả của phép tính 15x3y5z : 5x2y3 là: A. 5xy2 B.10xy2z C. 3yz D. 3xy2z Câu 9: Kết quả của phép tính (15xy2 - 12xy3 +18y2) : 6y2 là: A. x - 2y + 3 B. x +2y-3 C. x - 2xy+3 D. -x-2y+3 Câu 10 : Kết quả phân tích đa thức 2x4 – 14x thành nhân tử là : A. 2x (x3 – 14) B. 2x (x3 + 14) C. 2x ( x3 – 7) D. 2x (x3 + 7) Câu 11 : Kết quả phân tích đa thức 5x3 – 25x2 thành nhân tử là : A. 5x (x3 – 5) B. 5x (x3 + 5) C. 5x2 ( x – 5) D. 5x (x + 5) Câu 12: Kết quả phân tích đa thức 2x -1 –x2 thành nhân tử là : A. (x-1)2 B.- (x-1)2 C.- (x+1)2 D. (- x-1)2 Câu 13: Kết quả phân tích đa thức - 4x +4 + x2 thành nhân tử là : A. - (x +2)2 B. (x+2)2 C. (-x - 2)2 D. (x- 2)2 Câu 14: Kết quả phân tích đa thức 1-3x+3x2 – x3 thành nhân tử là : A. (x -1)3 B. (1-x)3 C. x3-1 D. 1- x3 Câu 15 : Mẫu thức chung của hai phân thức và là : A. x (x - 1)2 B. x (x + 1)2 C. x (x – 1)(x + 1) D. x (x2 + x) Câu 16 : Mẫu thức chung của hai phân thức và là : A. x (x - 1)2 B. x (x + 1)2 C. x (x – 1