/3

DE CUONG QUAN LY HANH CHINH - NHA NUOC

Upload: TaiDuyTran.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 774|Tải về: 4

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC: QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ QUẢN LÝ NGÀNH GIÁO DỤC ĐÀO TẠO I.Giới thiệu chung: 1.Tên môn học: QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ QUẢN LÝ NGÀNH GIÁO DỤC ĐÀO TẠO (State Administrative managemnet and education management) 2. Mã số môn học: GD 334 - 2 tín chỉ 3. Cấu trúc môn học: 

[Ẩn quảng cáo]