Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Đề + đáp án kiểm tra chương II số học 6

Lượt xem:149|Tải về:0|Số trang:2 | Ngày upload:18/07/2013

Trường THCS Quang Phục Ngày tháng năm 2010 Họ và tênKiểm tra: chương 2 (Thời gian: 45’) Lớp: 6 Điểm Lời phê của cô giáo     đề bài Câu 1 (2 đ) : a) Phát biểu các tính chất của phép nhân trong Z b) áp dụng tính nhanh (-4) . 33 . (-25). Câu 2 (4 đ) : Thực hiện phép tính . a, 127 - 18 . (5 + 4) b, [93 - ( 20 - 7 )]:16 c, 4. 52 - 3(24 - 9 ) d, 3.(-4)2 + 2(-5) - 20 Câu 3 (3 đ) : Tìm xZ biết . a, 2x - 32 = 28 b,  c, (x - 2)(5 - x) = 0 Câu 4 (1 đ) : Điền đúng (Đ), sai ( S) vào ô trống . a, a= -(-a) b,= c, Cho a N thì (-a) là số nguyên âm. d,  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Đáp án Câu 1: (2đ) a, - Giao hoán -Kết hợp -Nhân với số 1. B, (-4) . 33 . (-25) = [(-4).(-25)] . 33 = 100 . 33 =3300 Câu 2: ( 4đ) a, 127 - 18 . (5 + 4 ) =127 - 18 . 9 =127-162 = -35 c, 4 . 52 - 3 (24 - 9 ) = 4 . 25 - 3 .15 =100 - 45 = 55  b, [93 - ( 20 - 7 )]:16 =[93 - 13] : 16 = 80 : 16 =5 d, 3.(-4)2 + 2(-5) - 20 = 3. 16 -10 - 20 = 48 - 10 - 20 = 18   Câu 3 : (3đ) a, 2x - 32 = 28 2x = 28 + 32 2x = 60 x = 60 : 2 x = 30. b,  x- 2 =3 hoặc x-2 = -3 x = 3+ 2 hoặc x = -3 +2 x =5 hoặc x = -1  c, (x - 2)(5 - x) = 0 x - 2 = 0 hoặc 5 - x = 0 x = 2 hoặc x = 5   Câu 4 ( 1đ). a, b, c, d,