/24

de hoc sinh gioi ngu vân

Upload: LeThiThanhTuyen.dokovn|Ngày: 17/04/2013|Lượt xem: 219|Tải về: 0

§Ò kiÓm tra häc kú I M«n Ng÷ V¨n Líp 9(Thêi gian 120 phót) A/ Ma trËn: B/§Ò I/ Tr¾c nghiÖm (3®iÓm).Chän ph­¬ng ¸n ®óng ®Ó tr¶ lêi c¸c c©u hái sau : 1/ Giíi thiÖu ®Æc ®iÓm, tÝnh chÊt,ph­¬ng ph¸p lµ môc ®Ých giao tiÕp cña lo¹i v¨n b¶n nµo? A-Tù sù. B-Miªu t¶. C-ThuyÕt minh. D-NghÞ luËn. 2/Cã 6 kiÓu v¨n b¶n th­êng gÆp øng víi c¸c ph­¬ng thøc biÓu ®¹t t­¬ng øng.§óng hay sai. §óng. Sai. 3/ NhËn xÐt sau nãi vÒ t¸c gi¶ nµo? “ Th­ sinh giÕt giÆc b»ng ngßi bót” A - NguyÔn D÷. B - NguyÔn Du. C - NguyÔn §×nh ChiÓu. 4/ ý nghÜa cña c¸c yÕu tè truyÒn kú trong “ ChuyÖn ng­êi con g¸i Nam x­¬ng” lµ g×? A - Lµm hoµn chØnh thªm nh÷ng nÐt ®Ñp vèn cã cña Vò N­¬ng. B-T¹o