/24

de hoc sinh gioi ngu vân

Upload: LeThiThanhTuyen.dokovn|Ngày: 17/04/2013|Lượt xem: 463|Tải về: 0

§Ò kiÓm tra häc kú I M«n Ng÷ V¨n Líp 9(Thêi gian 120 phót) A/ Ma trËn: B/§Ò I/ Tr¾c nghiÖm (3®iÓm).Chän ph­¬ng ¸n ®óng ®Ó tr¶ lêi c¸c c©u hái sau : 1/ Giíi thiÖu ®Æc ®iÓm, tÝnh chÊt,ph­¬ng ph¸p lµ môc ®Ých giao tiÕp cña lo¹i v¨n b¶n nµo? A-Tù sù. B-Miªu t¶. C-ThuyÕt minh. D-Ng

[Ẩn quảng cáo]