Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/200

de hoc tot ngu van 7 tap 2

Lượt xem:436|Tải về:0|Số trang:200 | Ngày upload:17/04/2013

häc tèt ng÷ v¨n 7 (tËp hai)  ph¹m tuÊn anh – th¸i giang häc tèt ng÷ v¨n 7 (tËp hai) nhµ xuÊt b¶n ®¹i häc quèc gia TP. hå chÝ minh   lêi nãi ®Çu Thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh Trung häc c¬ së (ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 03/Q§-BGD&§T ngµy 24/1/2002 cña Bé tr­ëng Bé tr­ëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o), m«n Ng÷ v¨n ®­îc triÓn khai d¹y häc theo nguyªn t¾c tÝch hîp (v¨n häc, tiÕng ViÖt vµ lµm v¨n), ph¸t huy tÝnh chñ ®éng tÝch cùc cña häc sinh. Nh»m gióp c¸c em häc sinh cã thªm tµi liÖu tham kh¶o ®Ó t¨ng c­êng kh¶ n¨ng tù häc, chóng t«i biªn so¹n bé s¸ch Häc tèt Ng÷ v¨n Trung häc c¬ së. Theo ®ã, cuèn Häc tèt Ng÷ v¨n 7 – tËp hai sÏ ®­îc tr×nh bµy theo t