/1

đề kiểm tr đại số 8 chương 4

Upload: SontgDnict.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 106|Tải về: 0

Đề kiểm tra Đại số lớp 8 chương 4 Thời gian : 45 Phút Đề 1 : 1 > Giải các bất phương trình sau và biểu diễn tập nghiệm trên trục số : a/ 2(3x – 1) – 8x > 3x +1 b/ x ( x – 4 ) + 1 2> giải các bất phương trình sau : a/ 1 + b/ > c/ d/ ( x - 3 ) ( 4x + 2) 3 > Giải phương trình : a/ = 2x + 1 b/ = 3x – 3 4> Chứng minh : 4a + b - 4a + 2b + > 0 với mọi a,b Đề kiểm tra Đại số lớp 8 chương 4 Thời gian : 45 Phút Đề 2 : 1 > Giải các bất phương trình sau và biểu diễn tập nghiệm trên trục số : a/ 2(2x – 1) – 3x > x +1 b/ x (2 x – 3 ) + 1 2> giải các bất phương trình sau : a/ 2 + b/ > c/ d/ ( 2x - 2 ) ( 3x + 1) 3 > Giải phương trình : a/ = 2x - 1 b/ = 4x – 3 4> Chứng minh : 9a + b - 6a + 2b + > 0 với mọi a,b Đề kiểm tra Đại số lớp 8 chương 4 Thời gian : 45 Phút Đề 3 : 1 > Giải các bất phương trình sau và biểu diễn tập nghiệm trên trục số : a/ 2(3x – 1) – 4x > 3x +1 b/ x ( x – 2 ) + 1 2> giải các bất phương trình sau : a/ 1 + b/ > c/ d/ ( x - 3 ) ( 3x + 2) 3 > Giải phương trình : a/ = 3x + 1 b/ = 2x – 3 4> Chứng minh : 4a + b - 4a + 2b + 3 > 0 với mọi a,b Đề kiểm tra Đại số lớp 8 chương 4 Thời gian : 45 Phút Đề 4 : 1 > Giải các bất phương trình sau và biểu diễn tập nghiệm trên trục số : a/ 2(x – 1) – 3x > x +1 b/ x ( x – 3 ) + 1 2> giải các bất phương trình sau : a/ 2 + b/ > c/ d/ ( x - 2 ) ( 3x + 1) 3 > Giải phương trình : a/ = 2x - 1 b/ = 4x – 3 4> Chứng minh : 9a + b - 6a + 2b + 5 > 0 với mọi a,b