/3

đề kiểm tra 1 tiết công nghệ 7

Upload: TuyetTinhKhoi.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 96|Tải về: 0

Họ và tên:………………. Kiểm tra 1 tiết Lớp : 7 Môn: Công nghệ Điểm Lời nhận xét của giáo viên   ĐỀ A I. TRẮC NGHIỆM : (3 Điểm) Câu 1. Bón lót là bón phân vào đất: (khoanh tròn đáp án đúng) a. Trong thời gian sinh trưởng b. Trước khi gieo trồng c. Trong thời gian nảy mầm d. Trước khi thu hoạch Câu 2. Bón thúc là bón phân vào đất: (khoanh tròn đáp án đúng) a. Trong thời gian sinh trưởng b. Trước khi gieo trồng c. Trong thời gian nảy mầm d. Trước khi thu hoạch Câu 3. Cày đất là: (khoanh tròn đáp án đúng) a. Xáo trộn lớp đất trên mặt ở độ sâu từ 20 -30 cm b. San mặt ruộng c . Xáo trộn lớp bề mặt tơi xốp của vỏ trái đất d. Gom cỏ dại Câu 4. Ghép thứ tự của các câu từ 1 -3 với các câu từ a - c cho phù hợp: Loại đất Độ pH  1.Đất chua 2.Đất kiềm 3.Đất trung tính a) pH >7,5 b) pH c)Ph = 6,6 - 7,5.  1………; 2………; 3…………. Câu 5. Ghép thứ tự của các câu từ 1 -3 với các câu từ a - c cho phù hợp: Hình thức Cách tiến hành  1.Giâm cành 2.Chiết cành. 3.Ghép mắt a) Lấy mắt ghép, ghép vào một cây khác. b) Lấy một đoạn cành cắt rời từ thân mẹ, đem giâm vào đất cát sau đó từ cành giâm mọc thành rể. c) Bóc một khoanh vỏ của cành, bó đất lại. Khi cành ra rể thì đem trồng xuống đất.  1………; 2………; 3…………. II. TỰ LUẬN: (7 Điểm) Câu 1: Làm đất nhằm mục đích gì? Ở địa phương em đã tiến hành làm đất, bón phân lót cho cây bằng cách nào?: (2 điểm) câu 2 : Nêu tiêu chí của giống cây trồng tốt.(2 điểm) câu 3: Nêu các biên pháp sử dụng và cải tạo đất(nêu ví dụ cụ thể)? (3 điểm) BÀI LÀM : .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Họ và tên:………………. Kiểm tra 1 tiết Lớp : 7 Môn: Công nghệ Điểm Lời nhận xét của giáo viên   ĐỀ B I. TRẮC NGHIỆM : (3 Điểm) d. Trước khi thu hoạch Câu 1. Bón thúc là bón phân vào đất :(khoanh tròn đáp án đúng) a. Trong thời gian sinh trưởng b. Trước khi gieo trồng c. Trong thời gian nảy mầm d. Trước khi thu hoạch Câu 2. Bón lót là bón phân vào đất: (khoanh tròn đáp án đúng) a. Trong thời gian sinh trưởng b. Trước khi gieo trồng c. Trong thời gian nảy mầm d. Trước khi thu hoạch Câu 3. Bừa đất là: (khoanh tròn đáp án đúng) a. Xáo trộn lớp đất trên mặt ở độ sâu từ 20 -30 cm b. San mặt ruộng, gom cỏ dại c. Xáo trộn lớp bề mặt tơi xốp của vỏ trái đất d. Diệt trừ sâu bệnh hại Câu 4. Ghép thứ tự của các câu từ 1 -3 với các câu từ a - c cho phù hợp: Loại đất Độ pH  1.Đất trung tính 2. Đất kiềm 3.Đất chua a) pH b)Ph = 6,6 - 7,5. c) pH >7,5  1………; 2………; 3…………. Câu 5. Ghép thứ tự của các câu từ 1 -3 với các câu từ a - c cho phù hợp: Hình thức Các loại phân  1.Bón lót 2.Bón thúc. 3. 3.Bón lót hoặc bón thúc a) phân vô cơ(hóa học). b) phân hữu cơ c) phân vi sinh  1………; 2………; 3…………. II. TỰ LUẬN: (7 Điểm) Câu 1: Làm đất nhằm mục đích gì? Ở địa phương em đã tiến hành làm đất, bón phân lót cho cây bằng cách nào?: (2 điểm) câu 2: Nêu các biên pháp sử dụng và cải tạo đất(nêu ví dụ cụ thể)? (3 điểm) câu 3: cần có những biện pháp nào để