/4

đề kiểm tra 1 tiết hk 2

Upload: VuThuy.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 613|Tải về: 0

Trường THPT PHAN ĐĂNG LƯU KIỂM TRA HỆ SỐ 2 bài số 2 năm 09-10 TỔ HÓA KHỐI 12 – MÔN HÓA  Thời gian làm bài : 45 phút MÃ ĐỀ 186  Ngày kiểm tra:  ĐỀ GỒM CÓ 3 TRANG – 30 CÂU HỌ VÀ TÊN HỌC SINH : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LỚP: . . . . . . . . . . BẢNG TRẢ LỜI Đối với mỗi câu trắc nghiệm, thí sinh được chọn và tô kín một ô tròn tương ứng với phương án trả lời. Cách tô đúng : ( 01 11 21  02 12 22  03 13 23  04 14 24  05 15 25  06 16 26  07 17 27  08 18 28  09 19 29  10 20 30  Câu 1 : Trong các phản ứng dưới đây, phản ứng nào không phải là phản ứng oxihóa – khử ? A. Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 B. FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S C. 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3 D. Fe + CuCl2 → FeCl2 + Cu Câu 2 : Phản ứng nào sau đây không đúng ? A. 2Cr + 3S → Cr2S3 B. 2Cr + 3Cl2 → 2CrCl3 C. Cr + 2F2 → CrF4. D. 3Cr + N2 → Cr3N2 Câu 3 : Một oxit của nguyên tố R có các tính chất sau : – Tính oxi hoá rất mạnh. – Tan trong nước tạo thành dung dịch hỗn hợp H2RO4 và H2R2O7. – Tan trong dung dịch kiềm tạo ra anion RO42– có màu vàng. Oxit đó là : A. SO3. B. Cr2O3. C. CrO3. D. Mn2O7. Câu 4 : Nhỏ từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch CrCl2, hiện tượng quan sát được là A. xuất hiện kết tủa keo màu lục xám. B. xuất hiện kết tủa keo màu vàng, sau đó kết tủa tan dần tạo dung dịch màu xanh lam. C. xuất hiện kết tủa keo màu vàng. D. xuất hiện kết tủa keo màu vàng, sau đó kết tủa keo tan dần tạo dung dịch màu lục. Câu 5 : Giữa các ion và ion có sự chuyển hoá lẫn nhau theo cân bằng sau: Cr2O72– + H2O 2CrO42– + 2H+ ( da cam) ( vàng) Nếu thêm OH- vào thì sẽ có hiện tượng: A. dung dịch từ màu da cam chuyển thành không màu. B. dung dịch từ màu vàng chuyển thành da cam. C. dung dịch chuyển từ màu da cam chuyển thành màu vàng. D. dung dịch từ màu vàng chuyển thành không màu. Câu 6 : Cho biết hiện tượng xảy ra khi trộn lẫn các dung dịch FeCl3 và Na2CO3 ? A. Kết tủa nâu đỏ và sủi bọt khí. B. Kết tủa trắng . C. Kết tủa nâu đỏ. D. Kết tủa trắng và sủi bọt khí Câu 7 : Hòa tan hết 1,08g hỗn hợp Cr và Fe trong dung dịch HCl loãng, nóng thu được 448 ml (đktc). Lượng crom có trong hỗn hợp là : ( Cr = 52 ; Fe = 56) A. 0,065g B. 1,015g C. 0,560g D. 0,520g Câu 8 : Thêm 0,02 mol NaOH vào dung dịch chứa 0,01 mol CrCl2, rồi để trong không khí đến phản ứng hoàn toàn thì khối lượng kết tủa cuối cùng thu được là :( Cr = 52 ; Cl = 35,5 ; O =16) A. 0,86g B. 1,72g C. 2,06g D. 1,03g Câu 9 : Cho phản ứng: . . .Cr + . . .Sn2+