/2

de kiem tra 1 tiet mon lich su

Upload: KenLy.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 132|Tải về: 0

KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN LỊCH SỬ 9 (học kì I – năm học 2008-2009). Trắc nghiệm: (3đ) Chọn câu đúng: Đến năm 1970 vị trí công nghiệp của Liên Xô: (0,25đ) Đứng thứ nhất thế giới. Đứng thứ hai thế giới. Đứng thứ ba thế giới. Nguyên nhân công cuộc cải tổ của Liên Xô và Đông Aâu bị thất bại: (0,25đ) Thực hiện kinh tế thị trường. Thực hiện chế độ tổng thống. Cải tổ chậm, không phù hợp. Các câu a, b, c đều đúng. Đặc điểm nổi bật của Châu Á sau năm 1945: (0,25đ) Phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh, các nước lần lược giành độc lập. Hầu hết các nước là thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc. Đến năm 1950 tình hình các nước Châu Á không ổn định. Những nước nào giành độc lập sớm ở Châu Á: (0,25đ) Trung Quốc, Aán Độ, Triều Tiên. Singapo, Cam-pu-chia, Brunây. Việt Nam, Inđônêxia, Lào. Malaixia, Miến Điện, Philippin. Thành tựu nổi bật của Đông Nam Á sau năm 1945 đến nay (2000) là: (0,5đ) Thành lập tổ chức ASEAN. Khu vực hòa bình, hợp tác. Khu vực phồn vinh nhất thế giới. Các câu a, b, c đều đúng. Điền chỗ trống thời gian phù hợp các sự kiện sau: (0,5đ) Trung Quốc giành độc lập: 1 – 10 – 1949. Cu-ba giành độc lập: 1 – 1 – 1959. Nam Phi giành độc lập: 1993. Việt Nam giành độc lập: 2 – 9 – 1945. Hoàn thành ô chữ sau: (0,5đ) Trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, Mỹ La-tinh được mệnh danh là: L Ụ C Đ Ị A B Ù N G C H Á Y  Chọn chữ cái của cột nhân vật điền vào ô trống cột sự kiện cho phù hợp: (0,5đ) NHÂN VẬT SỰ KIỆN  Goóc-ba-chóp Mao Trạch Đông Ga-ga-rin Man-đê-la  Thành lập NCHND Trung Hoa. Cuộc bầu cửû ở Nam Phi 1994. Công cuộc cải tổ Liên Xo.â Công cuộc cải cách Trung Quốc. Liên Xô phóng vệ tinh nhân tạo. Phóng tàu vũ trụ Phương Đông.   B. Tự luận: 1)Trình bày mục đích và thành tựu công cuộc cải cách ở Trung Quốc từ năm 1978 đến nay (2000)? (2,5đ) 2)Trình bày tình hình Đông Nam Á trước và sau năm 1945 đến nay (2000)? (2,5đ) 3) Trình bày tình hình chung các nước Châu Phi sau năm 1945? (2đ)