Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Đề kiểm tra 45 phút môn sinh ... học 12 -13

Lượt xem:100|Tải về:0|Số trang:3 | Ngày upload:18/07/2013

SỞ GD VÀ ĐT BẮC GIANG TRƯỜNG THPT CẨM LÝ ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT MÔN SINH HỌC NĂM HỌC 2012 - 2013 (25 câu trắc nghiệm)  Mã đề thi 132 Họ, tên học sinh:..................................................................... Lớp: ............................. Hãy chọn đáp án đúng nhất điền vào ô vuông dưới đây: Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ĐA      Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ĐA      Câu 21 22 23 24 25    ĐA       Câu 1 (ĐH12): Trong quá trình nhân đôi ADN, một trong những vai trò của enzim ADN pol là: A. Nối các đoạn Okazaki để tạo thành mạch liên tục. B. Tổng hợp mạch mới theo NTBS với mạch khuôn của ADN. C. Tháo xoắn và làm tách hai mạch của phân tử ADN D. Bẻ gãy các kiên kết hidro giữa hai mạch của phân tử AND Câu 2 (CĐ 09): Trong các bộ ba sau đây, bộ ba nào là bộ ba kết thúc: A. 3` AGU 5` B. 3` UAG 5`. C. 3` UGA 5`. D. 5` AUG 3`. Câu 3 (CĐ 08): Một gen cấu trúc thực hiện quá trình sao mã liên tiếp 5 lần sẽ tạo ra số phân tử ARN thông tin (mARN) là: A. 25. B. 5. C. 15. D. 10. Câu 4 (ĐH 11): Cho các sự kiện diễn ra trong quá trình phiên mã: 1. ARN polymeraza bắt đầu tổng hợp mARN tại vị trí đặc hiệu (khởi đầu phiên mã). 2. ARN polymeraza bám vào vùng điều hoà làm gen tháo xoắn để lộ ra mạch gốc có chiều 3’-5’. 3. ARN polymeraza trượt dọc theo mạch mã gốc trên gen có chiều 3’-5’. 4. ARN polymeraza di chuyển tới cuối gen, gặp tín hiệu kết thúc thì nó dừng phiên mã. Trong quá trình phiên mã, các sự kiện trên diễn ra theo trình tự đúng là: A. 1→4→3→2 B. 1→2→3→4 C. 2→1→3→4 D. 2→3→1→4 Câu 5 (CĐ 11): Ở một loài động vật, alen A quy định lông vằn trội hoàn toàn so với alen a quy định lông trắng, gen này nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X ở vùng không tương đồng với nhiễm sắc thể giới tính Y. Tính theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có tỉ lệ phân li kiểu hình là 50% con lông trắng : 50% con lông vằn. A. XaY × XA XA B. XA Y × XA Xa C. XA Y × XA Xa D. Xa Y × XAXa Câu 6 (CĐ 2010): Ở sinh vật nhân sơ, điều hòa hoạt động của gen diễn ra chủ yếu ở giai đoạn: A. phiên mã. B. sau dịch mã. C. dịch mã. D. trước phiên mã. Câu 7 (ĐH 07): Để xác định một tính trạng do gen trong nhân hay gen trong tế bào chất quy định, người ta thường tiến hành: A. lai phân tích B. lai khác dòng C. lai thuận nghịch D. lai xa Câu 8 (ĐH 11): Trong cơ chế điều hoà hoạt động của operon Lac, sự kiện nào sau đây chỉ diễn ra cả khi môi trường có và không có lactozơ A. Một số phân tử lactozo tổng hợp Pr ức chế B. Gen điều hoà tổng hợp Pr ức chế. C. Các gen cấu trúc Z, Y, A phiên mã tạo ra các phân tử mARN tương ứng. D. ARN polymeraza liên kết với vùng khởi động của operon Lac và tiến hành phiên mã. Câu 9 (ĐH11): Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến. Trong một phép lai, người ta thu được đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 3A-B- : 3aaB- : 1A-bb : 1aabb. Phép lai nào sau đây phù hợp với kết quả trên: A. Aabb ( aaBb. B. AaBb ( AaBb. C. AaBb ( Aabb. D. AaBb ( aaBb. Câu 10 (CĐ 08): Dạng đột biến gen nào sau đây khi xảy ra có thể làm thay đổi số liên kết hiđrô nhưng không làm thay đổi số lượng nuclêôtit của gen: A. Đảo vị trí một