/7

De kiem tra chat luong dau nam Ngu van 7

Upload: TuyenTran.dokovn|Ngày: 17/04/2013|Lượt xem: 1255|Tải về: 3

§Ò kiÓm tra chÊt l­îng ®Çu n¨m häc 2007 – 2008. M«n: Ng÷ v¨n - Líp: 7 (Thêi gian lµm bµi 90 phót ) PhÇn I : Tr¾c nghiÖm ( 3 ®iÓm) C©u 1 . (0.5 ) §äc ®o¹n v¨n sau vµ tr¶ lêi c©u hái b»ng c¸ch khoanh trßn vµo nh÷ng ch÷ c¸i ®Æt tr­íc c©u c©u tr¶ lêi ®óng. “Ngµy mai lµ ngµy khai tr­êng

[Ẩn quảng cáo]