/7

De kiem tra chat luong dau nam Ngu van 7

Upload: TuyenTran.dokovn|Ngày: 17/04/2013|Lượt xem: 762|Tải về: 3

§Ò kiÓm tra chÊt l­îng ®Çu n¨m häc 2007 – 2008. M«n: Ng÷ v¨n - Líp: 7 (Thêi gian lµm bµi 90 phót ) PhÇn I : Tr¾c nghiÖm ( 3 ®iÓm) C©u 1 . (0.5 ) §äc ®o¹n v¨n sau vµ tr¶ lêi c©u hái b»ng c¸ch khoanh trßn vµo nh÷ng ch÷ c¸i ®Æt tr­íc c©u c©u tr¶ lêi ®óng. “Ngµy mai lµ ngµy khai tr­êng líp Mét cña con. MÑ sÏ ®­a con ®Õn tr­êng, cÇm tay con d¾t qua c¸nh cæng, råi bu«ng tay mµ nãi : “§i ®i con, h·y can ®¶m lªn, thÕ giíi nµy lµ cña con, b­íc qua c¸nh cæng tr­êng lµ mét thÕ giíi k× diÖu sÏ mëi ra.” §o¹n v¨n trªn ®­îc trÝch trong v¨n b¶n nµo, cña t¸c gi¶ nµo sau ®©y ? A. Cæng tr­êng më ra cña LÝ Lan. B. MÑ t«i cña Ðt-m«n-®« ®¬ A-mi-xi C. Cuéc chia t