/6

Đề kiểm tra chương 4 (Đại số 8) - HĐC

Upload: RauCold.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 194|Tải về: 1

PHÒNG GD – ĐT NINH SƠN Tiết 54: KIỂM TRA GIỮA CHƯƠNG IV TRƯỜNG THCS TRẦN QUỐC TOẢN Môn : Đại số – Lớp 8 Năm học: 2011 – 2012 KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA (Dùng cho loại đề kiểm tra kết hợp TL và TNKQ) Cấp độ Tên Chủ đề (nội dung, chương…) Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng   Cấp độ thấp Cấp độ cao  TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL  Chủ đề 1 Liên hệ giữa thứ tự và phép công, phép nhân Sử dụng tính chất của bất đẳng thức về mối liên hệ giữa thự tự và phép cộng, phép nhân  Biết áp dụng một số tính chất cơ bản của bất đẳng thức để so sánh, chứng minh  Số câu Số điểm Tỉ lệ % 4(C5) 1,0đ    1(C9) 1,0đ 5 2,0đ 20% Chủ đề 2 Bất phương trình một ẩn Nhận biết được nghiệm của bất phương trình Biết viết và biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình trên trục số và ngược lại   Số câu Số điểm Tỉ lệ % 1(C1) 0,25đ 4(C6) 1,0đ   5 1,25đ 12,5% Chủ đề 2 Bất phương trình bậc nhất một ẩn Nhận biết được bất pt bậc nhất 1 ẩn -Biết giải bất phương trình - Bất phương trình tương đương, không tương đương - Biết giải bất phương trình - Biết biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình trên trục số - Biết giải bất phương trình - Biết biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình trên trục số  Số câu Số điểm Tỉ lệ % 1(C2) 0,25đ 2(C3;4) 0,5đ  3(C7;8a) 4,5đ 1(C8b) 1,5đ 7 6,75đ 67,5% Tổng số câu Tổng số điểm Tỉ lệ % 6 1,5đ 15% 6 1,5đ 15% 5 7,0đ 70% 17 10đ 100%  TRƯỜNG THCS TRẦN QUỐC TOẢN KIỂM TRA GIỮA CHƯƠNG IV Họ và tên: …………………….. MÔN: ĐẠI SỐ 8 Lớp: ……………………. Thời gian: 45 phút Điểm Lời phê của thầy ĐỀ: I TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Chọn câu trả lời đúng và ghi vào bài làm trắc nghiệm. Câu 1: Giá trị x = 3 là nghiệm của bất phương trình nào trong các bất phương trình sau ? A. B. C. D. Câu 2: Trong các bất phương trình sau bất phương trình nào trong các bất phương trình bậc nhất một ẩn. A. B. C. D. Câu 3: Nghiệm của bất phương trình: -2x > 10 là : A. x > 5 B. x -5 D. x Câu 4: Bất phương trình nào sau đây không tương đương với bất phương trình 3 – x A. 6 – x – 4 Câu 5: Cho a > b. Đánh dấu x vào ô tương ứng trong các câu sau: STT Câu Đúng Sai a, >   b, -15 a > -15 b  c, 4 – 2a  d, 3a – 5   Câu 6: Nối câu A với câu B sao cho phù hợp. A Nối B 1, 2, 3, 4,  1 + … 2 + … 3 + … 4 + … a, b, c, d, e, f,  II. TỰ LUẬN (7 điểm) Câu 7: (2điểm): Tìm x sao cho: a) Giá trị của biểu thức 3x - 2 không âm? b) Giá trị của biểu thức lớn