Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

đề kiểm tra cuối học kì I c 2008 2009

Lượt xem:135|Tải về:0|Số trang:1 | Ngày upload:18/07/2013

ĐỀ KIỂM TRA 1 TI , LỚP 11cb1. Họ và tên:………………………………………….. lớp:……………… Câu 1: ( 2 đ ) Bằng phương pháp hoá học hãy nhận biết các dung dịch mất nhãn sau: NaCl, NaNO3 , H2SO4 , Na2SO4 , Na2CO3 . Câu 2: ( 2 đ ) Hoàn thành chuổi phản ứng hoá học sau: ( cân bằng và ghi điều kiện nếu có ) (1) (2) (3) (4) (5) (6) Fe(NO3)3 ->Fe2O3 -> FeCl3 -> Fe(OH)3 -> H2O -> HNO3 -> (NH4)2 SO4 (7) (8) KNO3 -> KNO2 Câu 3: ( 2 đ) Cho 0,49 gam H2SO4 vào nước để được 1 lít dung dịch. Tính pH của dung dịch thu được. Khi cho phenol talein vào dung dịch này thì có màu gì ? giải thích. Câu 4:( 2 đ ) a) Có 1 ống nghiệm chứa 2 ml dung dịch Na2CO3. Người ta cho nhỏ vào ống nghiệm ấy 2 ml CaCl2 đặc. Nhận xét hiện tượng. Nhỏ từ từ dd axit HCl loãng vào ống nghiệm trên, vừa nhỏ vừa lắc cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Hãy nêu hiện tượng, giải thích hiện tượng trên và viết phương trình phản ứng minh họa? b) Nêu công thức hoá học của phân arê, tính hàm lượng nitơ( đạm) có trong phân trên. Câu 5: Bài toán ( 2 đ) Có 29,2 gam hổn hợp bột kim loại gồm: Ag, Zn,Al cho tác dụng với dung dịch HNO3 đặc nguội, sau phản ứng thu được 6,72 lít khí nâu đỏ ở ĐKTC và chất rắn không tan.lọc lấy chất rắn không tan cho tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, sau phản ứng thu được 11,2 lít khí ở ĐKTC Tính thành phần phần trăm Ag, Zn,Al theo khối lượng trong hổn hợp? Cho Cu = 64, Fe = 56, H = 1, O = 16, N = 14, Cl = 35,5; Al = 27