/24

Đề kiểm tra Đại Số 7 chương 3

Upload: TraMi.dokovn|Ngày: 17/04/2013|Lượt xem: 565|Tải về: 0

®Ò kiÓm tra to¸n 7-§¹i sè KiÓm tra ch­¬ng III tiªt.50.... §Ò bµi: Bµi 1(2 ®iÓm) KÕt qu¶ thèng kª sè tõ dïng sai trong cac bµi v¨n cña líp 7®­îc cho trong b¶ng sau: Chän c©u tr¶ lêi ®óng trong c¸c c©u sau ®©y: a)Tæng c¸c tÇn sè cña dÊu hiÖu thèng kª lµ: A.36 B.40 C.3

[Ẩn quảng cáo]