/24

Đề kiểm tra Đại Số 7 chương 3

Upload: TraMi.dokovn|Ngày: 17/04/2013|Lượt xem: 353|Tải về: 0

®Ò kiÓm tra to¸n 7-§¹i sè KiÓm tra ch­¬ng III tiªt.50.... §Ò bµi: Bµi 1(2 ®iÓm) KÕt qu¶ thèng kª sè tõ dïng sai trong cac bµi v¨n cña líp 7®­îc cho trong b¶ng sau: Chän c©u tr¶ lêi ®óng trong c¸c c©u sau ®©y: a)Tæng c¸c tÇn sè cña dÊu hiÖu thèng kª lµ: A.36 B.40 C.38 b)Sè c¸cgi¸ trÞ kh¸c nhau cña dÊu hiÖu lµ : A.8 B.40 C.9 Bµi 2:( 8 ®iÓm) Mét gi¸oviªn theo dâi thêi gian lµm bµi 1 bµi tËp ( thêi gian tÝnh theo phót) cña 30 häc sinh.( ai còng lµm ®­îc) vµ ghi l¹i nh­ sau. a)DÊu hiÖu ë ®©y lµ g×? b)LËp b¶ng tÇn sè vµ nhËn xÐt. c)H·y chän sè ph­¬ng ¸n ®óng trong c¸c kÕt qu¶ vÒ sè trung b×nh céng sau: A.8,6