/3

đề kiểm tra hóa 8,9 giưa kì 2

Upload: HuynhPhuong.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 283|Tải về: 2

TRƯỜNG THCS NGUYỄN CHÍ THANH HỌ VÀ TÊN:…………………….................. LỚP 8 KIỄM TRA GIỮA HỌC KÌ II (năm học 2011-2012) MÔN: HÓA HỌC 8 Thời gian: 45 phút Nhận xét của giáo viên Điểm I. Trắc nghiệm (3điểm). Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất. Câu 1. Người ta thu khí oxi bằng phương pháp đẩy nước là do khí oxi có tính chất sau : A. Nặng hơn không khí B. Tan nhiều trong nước C. Ít tan trong nước D. Khó hóa lỏng Câu 2. Điều khẳng định nào sau đây là đúng, không khí là: A. Một hợp chât B. Một hỗn hợp C. Một đơn chất D. Một chất. Câu 3 : Phản ứng hoá học có xảy ra sự oxi hoá là: A. P + O2 -> P2O5 B. Na2O + H2O 2NaOH C. CaCO3 CaO + CO2 D. Na2SO4 + BaCl2 BaSO4 + 2NaCl Câu 4: Nhóm công thức nào sau đây biểu diễn toàn Oxit A. CuO, CaCO3, SO3 C. FeO; KCl, P2O5 B. N2O5 ; Al2O3 ; SiO2 , HNO3 D. CO2 ; H2O; MgO Câu 5. Những chất được dùng để điều chế oxi trong phòng thí nghiệm là: A. KClO3 và KMnO4 . B. KMnO4 và H2O. C. KClO3 và CaCO3 . D. KMnO4 và không khí. Câu 6 : Phản ứng nào dưới đây là phản ứng hóa hợp. A. CuO + H2 Cu + H2O . B. CO2 + Ca(OH)2 CaCO3 + H2O. C. 2KMnO4 K2MnO4 + MnO2 + O2 D. CaO + H2O Ca(OH)2 Câu 7. Cho 10,8g kim loại nhôm tác dụng với 8,96l khí oxi ở đktc. Khối lượng của nhôm oxit sau khi phản ứng kết thúc là : A. 49,25 g ; B. 20,4 g ; C. 25,5 g ; D. 39.5 g II. PHẦNTỰ LUẬN (7đ) Câu 7: (1.0điểm) Đọc tên các oxit sau. a/ Al2O3 c /SO3 b/ P2O3 d/ K2O Câu 8: (3.0điểm) Lập phương trình hóa học của các phản ứng sau và cho biết chúng thuộc loại phản ứng hóa học nào . a, Fe + O2 ---> Fe3O4 b, KNO3 ---> KNO2 + O2. c, Al + Cl2 ---> AlCl3 Câu 9: (3,0điểm) Đốt cháy hoàn toàn 56g sắt trong bình chứa khí O2. a. Hãy viết phương trình phản ứng xảy ra. b. Tính thể tích khí O2 (ở đktc) đã tham gia phản ứng trên. c. Tính khối lượng KClO3 cần dùng để khi phân huỷ thì thu được một thể tích khí O2 (ở đktc) bằng với thể tích khí O2 đã sử dụng ở phản ứng trên. . Bài làm ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Đáp án và biểu điểm I.Trắc nghiệm (3.0đ) Câu 1 2 3 4 5 6 Đáp án C B A B A D Điểm 0.5đ 0.5đ 0.5đ 0.5đ 0.5đ 0.5đ II.Tự luận (7.0đ) Câu Nội dung Biểu điểm 7 8 11 a/: Nhôm oxit b/: Điphotphotrioxit c/: Sắt ( III) oxit d/: Hiđrooxit a, 3Fe + 2O2 Fe3O4 ( PƯHH ) b, 2KNO3 2KNO2 + O2. (P ƯPH) c,2 Al + 3Cl2 2AlCl3 ( PƯHH ) a, 3Fe + 2O2 Fe3O4 b. Theo PTPƯ ta có 3Fe + 2O2 Fe3O4 рĀĀ쿏㣰ŀ 2mol 2,25mol 1,5mol ( = 1,5 (mol)  c. = 1,5 (mol) Theo PTPƯ ta có 2KClO3 2KCl + 3O2 2mol 3mol 1mol 1,5mol (  0.25đ 0.25đ 0.25đ 0.25đ 1.0đ 1.0đ 1.0đ 0.25đ 0.5đ 0.25đ 0.5đ 0.5đ 0.5đ 0.